1. Trang chủ
 2. Chào hàng, Chiến dịch

Chào hàng, Chiến dịch

Phân hệ Chiến dịch và phân hệ Chào hàng cho phép lập các chiến dịch theo từng đợt khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau.

I. Chào hàng

Cho phép thực hiện chào hàng cho khách hàng một cách nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả công việc bằng các hình thức: gửi mail, gọi điện thoại, hội thảo/tập huấn, gặp mặt trực tiếp, gửi thư qua bưu điện, mạng xã hội.

1. Thêm Chào hàng

Vào phân hệ Chào hàng, nhấn Thêm, sau đó chọn hình thức chào hàng.

Trên giao diện Thêm chào hàng, khai báo các thông tin tương ứng với hình thức Chào hàng đã chọn. Sau đó nhấn Tiếp tục.

Chọn khách hàng để bắt đầu thực hiện chào hàng bằng cách tạo danh sách khách hàng để thực hiện Chào hàng từ các nguồn sau:

 • Chọn khách hàng đã có trên Tiềm năng, Liên hệ (đối với đối tượng khách hàng là Khách hàng cá nhân) và Khách hàng (đối với đối tượng khách hàng là Khách hàng tổ chức)
 • Thêm mới Tiềm năng: Là thêm thông tin từng tiềm năng.  Xem hướng dẫn tại đây. https://helpcrm.misa.vn/kb/tiem-nang/#2-2-them-moi-tiem-nang
 • Nhập khẩu danh sách Tiềm năng để thực hiện chào hàng. Xem hướng dẫn nhập khẩu tại đây. https://helpcrm.misa.vn/kb/nhap-khau/

Nhấn Chọn khách hàng và thiết lập bộ Lọc khách hàng. Trong đó:

 • Phân hệ: là các phân hệ cho phép tìm kiếm (Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng)
 • Bộ lọc: là các bộ lọc đã thiết lập sẵn trên phần mềm. Ngoài ra, bạn có thể tạo bộ lọc mới theo nhu cầu bằng cách nhấn Thêm bộ lọc.
 • Tại giao diện Thêm bộ lọc, bạn thiết lập điều kiện lọc theo mong muốn. Bạn cũng có thể chia sẻ bộ lọc đã tạo cho các thành viên khác cùng nhóm. Nhấn Lưu.
 • Chương trình cho phép lọc theo tiêu chí Dữ liệuĐiều kiện các trường thông tin. Nhấn Tìm kiếm để lọc danh sách bản ghi thỏa mãn điều kiện.
 • Bạn tích chọn khách hàng (Tiềm năng/Liên hệ/Khách hàng) muốn đưa vào danh sách Chào hàng hoặc nhấn Chọn tất cả khách hàng trên danh sách của tất cả các trang.
 • Nhấn Chọn để chọn các bản ghi được tích trên danh sách vào Chào hàng.

2. Quản lý Chào hàng

2.1. Danh sách Chào hàng

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Chào hàng trên ứng dụng AMIS CRM

2.1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Bộ lọc Chào hàng

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.3.  Sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột
 • Tính năng cho phép NVKD sắp xếp lại thứ tự hiển thị thông tin trong cột trên màn hình danh sách.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách hãy nhấp vào tiêu đề cột, sau đó sắp xếp danh sách các bản ghi:

 • Tăng/Giảm: Để sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột
 • Tìm kiếm: Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh thông tin bản ghi
2.1.4. Chức năng Sửa bản ghi
 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của Chào hàng.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Chào hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi.

Tại màn hình chi tiết Sửa chào hàng, sửa lại thông tin chào hàng. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.5. Chức năng In hàng loạt trên phân hệ Chào hàng
 • Tính năng cho phép in danh sách Chào hàng
 • Hướng dẫn thực hiện:

Vào phân hệ Chào hàng, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn In.

Tại màn hình Chào hàng – In hệ thống sẽ thực hiện in danh sách Chào hàng trên AMIS CRM.

Nhấn In để hoàn thành.

2.1.6. Chức năng cho từng bản ghi

Tại màn hình danh sách phân hệ Chào hàng, tích chọn bản ghi Chào hàng để tiến hành thao tác.

 • Bàn giao công việc: Giúp Quản lý nhân viên dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc, nội dung Chào hàng cho NVKD khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • In nhãn thư: Cho phép người dùng in thông tin dưới dạng nhãn thư để dán lên phong bì thư khi gửi thư đường bưu điện cho Khách hàng (ví dụ: gửi thiếp, voucher, giấy mời tham gia sự kiện,…). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Cho phép xóa các bản ghi được chọn khỏi Chào hàng. Tại danh sách bản ghi tích chọn bản ghi cần xóa và chọn Xóa

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.2. Chi tiết bản ghi Chào hàng

Nhấn vào thông tin Tên hoặc nhấp chuột trái liên tục hai lần vào bản ghi cần thao tác để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2.2.1. Giao diện chi tiết bản ghi Chào hàng

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng, NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 • Sửa
 • Tính năng cho phép người dùng sửa thông tin Chào hàng.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, chọn Sửa

Tại màn hình chi tiết Sửa chào hàng, sửa lại thông tin chào hàng. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Nhấn vào tính năng mở rộng biểu tượng để hiển thị thêm các chức năng khác:
 • Bàn giao công việc: Giúp Quản lý, Nhân viên dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc cho NVKD khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Nhân bản: Tính năng cho phép sao chép các thông tin của chào hàng đang xem thành chào hàng mới.

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng . Sau đó chọn Nhân bản

Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Lưu.

 • Chia sẻ: Giúp NVKD chia sẻ các quyền tương tác trên Chào hàng cho người khác để cùng thực hiện chăm sóc, bán hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Tính năng cho phép xóa bản ghi Chào hàng.

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng . Sau đó chọn Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Gửi phê duyệt: Cho phép NVKD gửi Chào hàng cho bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt (Lưu ý: Chỉ chào hàng Loại Tổ chức hội thảo – tập huấn mới hiển thị chức năng này)

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng . Sau đó chọn Gửi phê duyệt

Để sử dụng tính năng này cần thiết lập quy trình phê duyệt. Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt.  Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.

 • Tùy chỉnh tóm tắt: Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi. (Lưu ý: Chỉ bản ghi Loại Tổ chức hội thảo – tập huấn mới hiển thị chức năng này)
 • Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng . Sau đó chọn Tùy chỉnh tóm tắt.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Danh sách liên quan: Nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh Danh sách liên quan. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Thống kê tình trạng của Chào hàng: Giúp NVKD nắm bắt được tình trạng tham gia của khách hàng từ đó có kịch bản chào hàng, chăm sóc phù hợp.

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chào hàng, nhấn Xem thống kê để xem chi tiết các tình trạng tham gia của khách hàng.

Hệ thống hiển thị danh sách tình trạng tham gia của khách hàng được NVKD Cập nhập tình trạng trước đó.

 • Thao tác với DSLQ Khách hàng
 • Chọn Khách hàng: Chức năng cho phép lọc và thêm nhanh khách hàng vào Chào hàng

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Chọn.

Tại giao diện Lọc khách hàng, thiết lập bộ lọc khách hàng.

Nhấn Chọn để hoàn thành.

 • Thêm Khách hàng: chức năng cho phép nhập chi tiết thông tin Khách hàng vào mẫu.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Thêm

Tại giao diện Thêm Khách hàng, khai báo thông tin khách hàng.

Nhấn Lưu để hoàn thành

 • Nhập khẩu: Chức năng nhập khẩu hỗ trợ thêm nhanh hàng loạt bản ghi từ tệp dữ liệu có sẵn.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Nhập khẩu 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Xuất khẩu: Cho phép xuất dữ liệu Khách hàng từ bản ghi Chào hàng ra file định dạng xlsx.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Xuất khẩu 

Hệ thống tự động tải về file excel.

 • Loại bỏ tất cả: Tính năng cho phép loại bỏ tất cả bản ghi Khách hàng khỏi Chào hàng.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Loại bỏ tất cả

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Lọc khách hàng: Cho phép thiết lập điều kiện lọc để tìm kiếm nhanh Khách hàng trong Chào hàng

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng để lọc Khách hàng

Tại giao diện Lọc Khách hàng, thiết lập điều kiện lọc, Nhấn Áp dụng để hoàn thành

 • Danh sách hiển thị: Chức năng cho phép người dùng tùy chỉnh lại thứ tự hiển thị theo nhu cầu.

Nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh danh sách hiển thị các trường thông tin trong DSLQ khách hàng.

Chọn các mục hiển thị trên DSLQ bằng cách tích vào các cột thông tin.

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Cơ hội: Hiển thị thông tin cơ hội liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng NVKD nhận thấy có cơ hội bán hàng, lúc này NVKD có thể thêm nhanh Cơ hội để dễ dàng lưu trữ thông tin phục vụ chăm sóc, bán hàng.

Thêm Cơ hội: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm Cơ hội

Tại giao diện Thêm Cơ hội, khai báo thông tin Cơ hội

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.2.2. Giao diện rút gọn bản ghi Chào hàng

Màn hình rút gọn giúp NVKD xem toàn bộ danh sách và thông tin khách hàng trong chào hàng để dễ dàng thao tác chào hàng gọi điện.

Lưu ý: Chỉ hình thức chào hàng Gọi điện mới có giao diện rút gọn.

Tại màn hình rút gọn, NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 • Thêm Khách hàng: Giúp thêm nhanh Khách hàng vào Chào hàng.

Tại màn hình rút gọn bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng để thêm Khách hàng

Tại màn hình Thêm Khách hàng, khai báo thông tin Khách hàng 

Nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Lọc khách hàng: Chức năng cho phép lọc và thêm nhanh khách hàng vào Chào hàng phục vụ chăm sóc, bán hàng.

Tại màn hình rút gọn bản ghi Chào hàng, nhấn vào Chọn để Lọc khách hàng

Tại giao diện Lọc khách hàng, thiết lập bộ lọc khách hàng.

Nhấn Chọn để hoàn thành.

 • Nhập khẩu: Chức năng nhập khẩu hỗ trợ thêm nhanh hàng loạt Khách hàng từ tệp dữ liệu có sẵn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xuất khẩu: Chức năng cho phép xuất khẩu danh sách Khách hàng trong Chào hàng ra file định dạng xlsx. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
 • Loại bỏ tất cả: Chức năng cho phép xóa tất cả bản ghi Khách hàng trong Chào hàng

Tại màn hình rút gọn bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng ba chấm. Sau đó nhấn Loại bỏ tất cả.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Quay về giao diện cũ: Giao diện Chào hàng hiện tại là giao diện mới cập nhận khi xem rút gọn của bản ghi Chào hàng. Nếu người dùng không quen hoặc sử dụng không phù hợp với giao diện mới có thể quay về giao diện cũ để tiếp tục sử dụng.

Tại màn hình rút gọn bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng ba chấm. Sau đó nhấn Quay về giao diện cũ để tiếp tục chăm sóc, bán hàng.

 • Sinh cơ hội: Tính năng này được sử dụng khi NVKD thực hiện chào hàng và thấy có cơ hội bán hàng.

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng, chọn Khách hàng. Sau đó nhấn Sinh cơ hội

Tại màn hình Sinh cơ hội, khai báo thông tin cơ hội

Nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Sửa: Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của Khách hàng trong Chào hàng.

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó nhấn Sửa

Tại màn hình Sửa khách hàng, sửa lại các thông tin cần thiết. Nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Chọn vào chiến dịch: Tính năng cho phép chia nhóm thông tin Chào hàng theo các tiêu chí hoặc mục tiêu phù hợp với các chiến dịch bán hàng và tiếp thị của doanh nghiệp. Từ đó giúp NVKD đưa ra kế hoạch và kịch bản bán hàng đồng bộ, phù hợp với từng nhóm Khách hàng. Hướng tới mục tiêu chăm sóc Khách hàng tốt hơn, giúp đánh giá hiệu quả của chiến dịch dễ dàng.

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó nhấn vào biểu tượng   và chọn Chọn vào chiến dịch

Cách 1: Hệ thống hiển thị danh sách Chiến dịch, NVKD tích chọn chiến dịch muốn cập nhập

Cách 2: NVKD chọn thêm 1 trong 2 thao tác:

 • Thêm chiến dịch: Trên giao diện Thêm chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch. Nhấn Lưu.
 • Thêm chào hàng: Trên giao diên chọn Thêm chào hàng, khai báo thông tin chào hàng. Nhấn Lưu.
 • Phân công: Thông thường, khi Khách hàng mới chỉ được đánh giá là Tiềm năng, các doanh nghiệp thường phân công cho bộ phận Marketing hoặc Telesales chăm sóc trước nhằm mục đích sàng lọc tiềm năng. Sau đó, các tiềm năng này sẽ trở thành các cơ hội kinh doanh được chuyển qua bộ phận kinh doanh để chốt cơ hội, sinh hợp đồng.

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó nhấn vào biểu tượng   và chọn Phân công

Chọn người thực hiện phù hợp (nhấn vào biểu tượng để xem danh sách người thực hiện).

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Tùy chỉnh tóm tắt: Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi. 

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó nhấn vào biểu tượng   và chọn Tùy chỉnh tóm tắt

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Loại bỏ: Tính năng cho phép loại bỏ các bản ghi Khách hàng khỏi Chào hàng

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó nhấn vào biểu tượng   và chọn Loại bỏ

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Lịch sử giao dịch: Cho phép người dùng xem lại lịch sử các thay đổi và các hoạt động liên quan đối với Khách hàng trong Chào hàng.

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng chọn Khách hàng. Sau đó chọn chức năng tương ứng.

 • Hoạt động: Tại đây sẽ hiển thị các Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn, Ghi chú, Chiến dịch, Thẻ tư vấn của khách hàng đó. Đối với Nhiệm vụ, Cuộc gọi, Lịch hẹn người dùng di chuột vào hoạt động đó sau đó nhấn vào biểu tượng ba chấm để thực hiện Sửa/Xóa.
 • Thông tin: Hiển thị Tình trạng tham gia của Khách hàng. NVKD có thể cập nhập lại tình trạng bằng cách nhấn vào biểu tượng chọn Tình trạng, thêm ghi chú. Sau đó nhấn Cập nhật.
 • Thông tin Lịch hẹn: Do tính chất đặc thù của một số doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm cần phải gặp mặt trực tiếp khách hàng như bán xe hơi, bảo hiểm, bất động sản,…Thì việc phải hẹn gặp khách hàng để trao đổi và tư vấn, trò chuyện để tiến tới việc chốt đơn là hết sức cần thiết. vì thế lên lịch hẹn trước sẽ tiết kiệm thời gian cho NVKD và đối tác. Tính năng hiển thị danh sách lịch hẹn đã thêm trước đó với khách hàng và cho phép thêm nhanh lịch hẹn mới cũng như sửa thông tin của lịch hẹn.

Nhấn vào biểu tượng để Thêm Lịch hẹn. Sau đó khai báo thông tin lịch hẹn

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Tại màn hình Lịch sử giao dịch, NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 • Thêm cuộc gọi: Cho phép người dùng thực hiện các cuộc gọi cần làm với khách hàng khi cần thiết. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thêm nhiệm vụ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện chăm sóc, quản lý Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Thêm lịch hẹn: Cho phép người dùng tạo các Lịch hẹn cần làm với Khách hàng, Liên hệ của Thẻ tư vấn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Gửi Email: Cho phép người dùng thiết lập Email cá nhân để gửi email cho khách hàng từ phần mềm. (Chỉ sử dụng được tính năng này khi kết nối email, chi tiết tại đây)
2.2.3. Danh sách liên quan Khách hàng 

Tại chi tiết bản ghi Chào hàng, trong phần Danh sách liên quan khách hàng NVKD có thể thực hiện các thao tác:

 • Tùy chỉnh DSLQ: Tùy chỉnh danh sách liên quan cho phép NVKD thay đổi thứ tự hiển thị khi xem chi tiết bản ghi trong Chào hàng. Ngoài ra, NVKD cũng có thể ẩn hiện danh sách liên quan trên Chào hàng để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại giao diện rút gọn bản ghi Chào hàng, nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh DSLQ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Chiến dịch: Hiển thị thông tin Chiến dịch liên quan Khách hàng trong Chào hàng. Trong quá trình Chào hàng, NVKD thu thập được thông tin khách hàng từ đó đánh giá được tiềm năng Khách hàng và lên Chiến dịch tiếp cận, tương tác phù hợp phục vụ quá trình chăm sóc, bán hàng mà không cần vào phân hệ Chiến dịch.

Chọn Chiến dịch: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Chọn.

Cách 1: Hệ thống hiển thị danh sách Chiến dịch, NVKD tích chọn chiến dịch muốn cập nhập

Cách 2: NVKD chọn thêm 1 trong 2 thao tác:

 • Thêm chiến dịch: Trên giao diện Thêm chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch. Nhấn Lưu.
 • Thêm chào hàng: Trên giao diên chọn Thêm chào hàng, khai báo thông tin chào hàng. Nhấn Lưu.
 • Nhấn Xác nhận để hoàn thành.

Sửa/Xóa Chiến dịch: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng / để Sửa/Xóa Chiến dịch

 • Liên hệ: Hiển thị thông tin Liên hệ liên quan Khách hàng trong Chào hàng. Trong quá trình Chào hàng NVKD thu thập được thông tin khách hàng, lúc này NVKD có thể thêm nhanh Liên hệ mà không cần vào phân hệ Liên hệ để lưu trữ, theo dõi phục vụ chăm sóc bán hàng. 

Thêm Liên hệ: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm

Tại giao diện Thêm Liên hệ, khai báo thông tin Liên hệ. Sau đó nhấn Lưu.

Thêm nhanh Liên hệ: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm nhanh

Tại giao diện Thêm nhanh Liên hệ, khai báo thông tin Liên hệ. Sau đó nhấn Lưu.

Chọn Liên hệ: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Chọn.

Cách 1: Hệ thống hiển thị danh sách Liên hệ, NVKD tích chọn Liên hệ muốn cập nhập

Cách 2: Trên giao diện Chọn Liên hệ, nhấn vào biểu tượng để thêm nhanh Liên hệ

Trên giao diện Thêm nhanh Liên hệ khai báo thông tin Liên hệ. Nhấn Lưu.

Nhấn Xác nhận để hoàn thành.

Sửa/Xóa Liên hệ: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng / để Sửa/Xóa Liên hệ.

Loại Liên hệ: Tính năng cho phép hiển thị và cập nhật loại Liên hệ cho Liên hệ của khách hàng trong chào hàng để NVKD dễ dàng theo dõi và chăm sóc khách hàng.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng // để cập nhật loại Liên hệ đại diện/Liên hệ nhận hóa đơn/Liên hệ giao hàng tương ứng. 

Lưu ý: Mỗi một Loại liên hệ chỉ được đảm nhận bởi tối đa một Liên hệ

 • Hàng hóa đã mua: Hiển thị thông tin hàng hóa Khách hàng đã mua từ đó thay đổi cách tiếp cận và tần suất liên hệ với những khách hàng tiềm năng để phục vụ chăm sóc, bán hàng.
 • Cơ hội: Hiển thị thông tin cơ hội liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng NVKD nhận thấy có cơ hội bán hàng, lúc này NVKD có thể thêm nhanh Cơ hội để dễ dàng lưu trữ thông tin phục vụ chăm sóc, bán hàng.

Thêm Cơ hội: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm Cơ hội

Tại giao diện Thêm Cơ hội, khai báo thông tin Cơ hội

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Báo giá: Hiển thị thông tin Báo giá liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng khách hàng quan tâm đến sản phẩm và giá cả để tham khảo, lúc này NVKD có thể thêm nhanh Báo giá để gửi cho Khách hàng mà không cần vào phân hệ Báo giá. 

Thêm Báo giá: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm Báo giá

Tại giao diện Thêm Báo giá, khai báo thông tin Báo giá

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Đơn hàng: Hiển thị thông tin Đơn hàng liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng trường hợp khách hàng quyết định mua hàng, tính năng giúp NVKD  thêm nhanh Đơn hàng mà không cần vào phân hệ Đơn hàng.

Thêm Đơn hàng: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm Đơn hàng

Tại giao diện Thêm Đơn hàng, khai báo thông tin Đơn hàng

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Hóa đơn: Hiển thị thông tin Hóa đơn liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng và phát sinh đơn hàng, NVKD có thể thêm hóa đơn để gửi cho Khách hàng mà không cần vào phân hệ Hóa đơn, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc, bán hàng.

Thêm Hóa đơn: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Thêm Hóa đơn

Tại giao diện Thêm Hóa đơn, khai báo thông tin Hóa đơn

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Công việc đang thực hiện: Hiển thị thông tin công việc đang thực hiện liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng NVKD có thể thêm nhanh các hoạt động để phục vụ chăm sóc, bán hàng mà không cần vào phân hệ Hoạt động.

Thêm hoạt động: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng //để Thêm nhiệm vụ/Thêm Lịch hẹn/Thêm cuộc gọi

Tại giao diện Thêm nhiệm vụ, khai báo thông tin Nhiệm vụ. Sau đó nhấn Lưu

Tại giao diện Thêm lịch hẹn, khai báo thông tin Lịch hẹn. Sau đó nhấn Lưu

Tại giao diện Thêm cuộc gọi, khai báo thông tin Cuộc gọi. Sau đó nhấn Lưu

Sửa/Xóa Hoạt động: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng / để Sửa/Xóa Hoạt động.

Lưu ý: Chỉ xóa được Loại hoạt động Lịch hẹn

 • Công việc đã hoàn thành: Hiển thị thông tin công việc đã hoàn thành liên quan Khách hàng trong chào hàng. 

Sửa/Xóa Hoạt động: Tại màn hình DSLQ , di chuột đến bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa/Xóa. nhấn vào biểu tượng / để Sửa/Xóa Hoạt động.

 • Ghi chú: Tính năng cho phép NVKD ghi lại các thông tin liên quan khách hàng để bổ sung ý nghĩa hay giải thích về thông tin Khách hàng trong Chào hàng

Sắp xếp danh sách hiển thị: Nhấn vào biểu tượng để sắp xếp danh sách hiểu thị của ghi chú theo điều kiện Mới nhất/Cũ nhất.

Thêm ghi chú: Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Thêm ghi chú. 

Điền thông tin ghi chú, phần mềm cho phép Đính kèm tệp và Thêm tiêu đề vào ghi chú theo nhu cầu của người dùng.

Sửa/Xóa ghi chú: Tại màn hình DSLQ , di chuột đến bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa/Xóa.

Nhấn vào biểu tượng / để Sửa/Xóa ghi chú.

 • Tài liệu đính kèm: là các tệp tin được đính kèm nhằm minh họa làm rõ ý cho các thông tin chính liên quan khách hàng trong chào hàng. 
 • Thêm liên kết: Tính năng cho phép thêm liên kết thông tin ở một trang web khác để NVKD dễ dàng truy cập từ Chào hàng.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng để Thêm liên kết

Tại giao diện Đính kèm liên kết, đặt Tên liên kết và Nhập liên kết. Sau đó nhấn Đính kèm để hoàn thành.

 • Thêm tệp: Cho phép thêm các tệp như video, hình ảnh, file định dạng xlsx, tài liệu Pdf, tài liệu doc, tài liệu excel

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng để Thêm tệp

Tại giao diện Đính kèm tệp, chọn tệp và ấn Đính kèm để hoàn thành.

 • Chức năng khác: Tại màn hình DSLQ , di chuột đến Tên tài liệu sẽ hiển thị biểu tượng tính năng mở rộng

Nhấn vào biểu tượng và chọn chức năng Xem/Xóa/Tải về

 • Thẻ tư vấn: Hiển thị thông tin Thẻ tư vấn liên quan Khách hàng trong chào hàng. Trong quá trình Chào hàng khách hàng cần hỗ trợ thông tin, NVKD có thể thêm Thẻ tư vấn để có kịch bản hỗ trợ phù hợp mà không cần vào phân hệ thẻ tư vấn, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình chăm sóc, bán hàng.

Thêm Thẻ tư vấn: Tại màn hình DSLQ, nhấn vào biểu tượng Thêm Thẻ tư vấn

Tại giao diện Thêm Thẻ tư vấn, khai báo thông tin Thẻ tư vấn

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Xóa: Tại màn hình DSLQ, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Xóa

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Email: Hiển thị các bản ghi Email đã được gửi đi cho khách hàng. 
 • SMS: Hiển thị các bản ghi SMS đã được gửi đi cho khách hàng
 • Lộ trình đi tuyến: Đối với các Doanh nghiệp có NVKD thường xuyên phải đi thị trường, NVKD cần phải lên lịch trình đi để tiết kiệm thời gian di chuyển. Tính năng hiển thị thông tin Lộ trình đi tuyến, cho phép NVKD chọn nhanh lộ trình vào chào hàng.

Chọn đi tuyến: Tại màn hình DSLQ, nhấn vào biểu tượng Chọn

Tại giao diện Chọn đi tuyến, tích chọn lộ trình. Sau đó nhấn Tiếp theo rồi nhấn Xác nhận để hoàn thành

Bỏ chọn: Tại màn hình DSLQ, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Bỏ chọn

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Thẻ chăm sóc: Hiển thị các thông tin Thẻ chăm sóc được thêm từ giao diện Quản lý thẻ.
 • Danh sách hiển thị: Chức năng cho phép người dùng tùy chỉnh lại thứ tự hiển thị theo nhu cầu.

Nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh danh sách hiển thị các trường thông tin trong DSLQ khách hàng.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Danh sách khách hàng
 • Nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm nhanh thông tin Khách hàng trong Chào hàng
 • Nhấn vào biểu tượng để lọc nhanh thông tin Khách hàng trong Chào hàng
 • Nhấn vào biểu tượng để sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin Khách hàng trong danh sách Khách hàng.

II. Chiến dịch

Phân hệ Chiến dịch của Amis Bán hàng cho phép NVKD lập các chiến dịch bán hàng theo từng đợt khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau. Giúp NVKD có được cách tiếp cận và thuyết phục khách hàng phù hợp nhất, từ đó tăng hiệu suất công việc.

1. Thêm mới Chiến dịch

Phần mềm cho phép tạo mới Chiến dịch bằng nhiều cách :

Cách 1: Nhập thủ công thông tin của từng Chiến dịch

 • Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn Thêm
 • Trên giao diện Thêm chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch.
 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 2: Nhân bản Chiến dịch

 • Trong chi tiết Chiến dịch, nhấn . Sau đó chọn Nhân bản.
 • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên nhân bản Chiến dịch
 •  Nhấn Lưu.

2. Quản lý Chiến dịch

2.1. Danh sách Chiến dịch

Giúp quản lý và theo dõi danh sách Chiến dịch trên ứng dụng AMIS CRM

2.1.1. Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.2. Bộ lọc Chiến dịch

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.1.3.  Sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột 
 • Tính năng cho phép NVKD sắp xếp lại thứ tự hiển thị thông tin trong cột trên màn hình danh sách.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách hãy nhấp vào tiêu đề cột, sau đó sắp xếp danh sách các bản ghi:

 • Tăng/Giảm: Để sắp xếp thứ tự hiển thị thông tin trong cột
 • Tìm kiếm: Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh thông tin bản ghi
2.1.4. Chức năng Sửa bản ghi 
 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của Chiến dịch.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại màn hình danh sách Chiến dịch, di chuột tới bản ghi cụ thể sẽ hiển thị chức năng Sửa bản ghi.

Tại màn hình chi tiết Sửa chiến dịch, sửa lại thông tin chiến dịch. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.1.5. Chức năng hàng loạt trên phân hệ Chiến dịch
 • Bàn giao công việc: Tính năng cho phép chuyển hàng loạt chiến dịch từ người dùng này sang người dùng khác. Tất cả các công việc đang thực hiện đã liên kết với chiến dịch cũng sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Bàn giao công việc.

Tại màn hình Chiến dịch – Bàn giao công việc hàng loạt, chọn chủ sở hữu mới bằng cách chọn NVKD trong trường Chuyển từ và trường Chuyển đến (nhấn vào biểu tượng để chọn người dùng theo cơ cấu tổ chức).

Tích chọn chủ sở hữu mới là NVKD và các hoạt động muốn bàn giao (nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm người dùng theo cơ cấu tổ chức). Sau đó nhấn Bàn giao công việc.

Thiết lập điều kiện để lọc các hoạt động muốn bàn giao, nhấn Tìm kiếm. Sau đó tích chọn hoạt động muốn bàn giao được hiển thị trên danh sách theo điều kiện lọc.

Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

 • Cập nhập hàng loạt
 • Tính năng cho phép cập nhật nhanh thông tin của hàng loạt chiến dịch
 • Hướng dẫn thực hiện:

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Cập nhật hàng loạt

Tại màn hình Chiến dịch – Cập nhập hàng loạt thiết lập điều kiện để lọc các chiến dịch muốn cập nhập, sau đó nhấn Tìm kiếm. Tích chọn chiến dịch muốn cập nhập được hiển thị trên danh sách theo điều kiện lọc. Nhấn Cập nhật 

Sau đó nhấn vào biểu tượng để chọn trường thông tin và giá trị muốn cập nhật.

Nhấn Cập nhật để hoàn thành.

 • Xóa hàng loạt
 • Tính năng cho phép xóa hàng loạt chiến dịch và các hoạt động liên quan tới chiến dịch đó. Các bản ghi đã xóa sẽ được chuyển vào Thùng rác.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Xóa hàng loạt

Tại màn hình Chiến dịch – Xóa hàng loạt thiết lập điều kiện để lọc các chiến dịch muốn xóa, nhấn Tìm kiếm. Sau đó tích chọn các chiến dịch muốn xóa được hiển thị trên danh sách theo điều kiện lọc. sau đó nhấn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Quản lý thẻ
 • Tính năng cho phép quản lý danh sách thẻ được thêm từ giao diện Quản lý thẻ – Chiến dịch
 • Hướng dẫn thực hiện:

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Quản lý thẻ

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

 • In
 • Tính năng cho phép in danh sách Chiến dịch
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn In

Tại đây hiển thị danh sách các Chiến dịch trên AMIS CRM.

Nhấn In để hoàn thành.

 • Xuất khẩu toàn bộ
 • Tính năng cho phép xuất khẩu toàn bộ Chiến dịch.
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Xuất khẩu toàn bộ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Thùng rác
 • Tính năng cho phép hiển thị tất cả các bản ghi mà bạn có quyền truy cập đã bị xóa trong tài khoản AMIS CRM của bạn 
 • Hướng dẫn thực hiện: 

Vào phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình, sau đó nhấn Thùng rác

Xem hướng dẫn thực hiện chi tiết tại đây.

2.1.6. Chức năng cho từng bản ghi

Tại màn hình danh sách phân hệ Chiến dịch, chọn bản ghi để tiến hành thao tác.

 • Gắn thẻ: Phục vụ việc giao nhiệm vụ để thực hiện quản lý Chiến dịch. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Cập nhật thông tin: Chức năng này cho phép cập nhật nhanh thông tin của Chiến dịch mà không cần vào chi tiết bản ghi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Bàn giao công việc: Giúp Quản lý nhân viên dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại công việc, nội dung Chiến dịch cho NVKD khác. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xuất khẩu: Cho phép người dùng xuất khẩu bản ghi đã chọn. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Chia sẻ: Cho phép chia sẻ thông tin cho một hoặc nhiều người dùng khác đều xem được dữ liệu của phân hệ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Xóa: Cho phép xóa các bản ghi được chọn khỏi Chiến dịch. Tại danh sách bản ghi tích chọn bản ghi cần xóa và chọn Xóa

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.2.  Chi tiết bản ghi Chiến dịch

Nhấn vào thông tin Tên hoặc nhấp chuột trái liên tục hai lần vào bản ghi cần thao tác để hiển thị giao diện Chi tiết bản ghi.

2.2.1 Sửa
 • Tính năng cho phép người dùng sửa lại thông tin của bản ghi.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, chọn Sửa

Tại màn hình Sửa chiến dịch, sửa lại các thông tin cần thiết 

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2.2. Chức năng khác
 • Bàn giao công việc 
 • Cho phép người dùng nhanh chóng bàn giao lại công việc, nội dung chiến dịch cho NVKD khác. 
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Bàn giao công việc

Chọn người được bàn giao công việc, (nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm người dùng theo Cơ cấu tổ chức). Tích chọn các hoạt động liên quan. Khi tích chọn Gửi email hệ thống sẽ tự động gửi thông báo Bàn giao công việc cho người được bàn giao.

Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.

 • Gửi phê duyệt
 • Cho phép NVKD gửi Chiến dịch cho bộ phận quản lý bán hàng phê duyệt theo quy trình phê duyệt.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Gửi phê duyệt

Để sử dụng tính năng này cần thiết lập quy trình phê duyệt. Sau khi thiết lập quy trình phê duyệt và NVKD gửi yêu cầu phê duyệt (trên web hoặc mobile), Quản lý nhận được bản ghi cần phê duyệt.  Xem hướng dẫn chi tiết thiết lập quy trình phê duyệt tại đây.

 • Tùy chỉnh tóm tắt
 • Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Tùy chỉnh tóm tắt

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Nhân bản
 • Cho phép sao chép các thông tin của chiến dịch giống với chiến dịch đang xem.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Nhân bản

Tại màn hình Nhân bản Chiến dịch chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin của bản ghi trước đó, bạn sửa lại các thông tin cần thiết.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

 • Chia sẻ
 • Cho phép chia sẻ dữ liệu với người Người dùng/Cơ cấu tổ chức/Nhóm được chọn.
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Chia sẻ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Xóa
 • Tính năng cho phép xóa Chiến dịch
 • Hướng dẫn thực hiện:

Tại chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng ở góc phải màn hình. Sau đó nhấn Xóa

Tại màn hình Xóa chiến dịch, nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Thống kê tình trạng của Chiến dịch: Giúp NVKD nắm bắt được tình trạng tham gia của khách hàng từ đó có kịch bản chăm sóc, bán hàng phù hợp.

Tại màn hình chi tiết bản ghi Chiến dịch, nhấn Xem thống kê để xem chi tiết các tình trạng tham gia của khách hàng.

Hệ thống hiển thị danh sách tình trạng tham gia của khách hàng được NVKD Cập nhập tình trạng trước đó.

2.2.3. Danh sách liên quan Khách hàng

Tại giao diện Chi tiết bản ghi, trong phần Danh sách liên quan:

 • Nhấn vào tên danh sách liên quan để điều hướng đến phần tương ứng.
 • Có thể tùy chỉnh danh sách liên quan bằng cách nhấn vào biểu tượng bên cạnh mục Danh sách liên quan.

Xem hướng dẫn cách thao tác trên Danh sách liên quan tại đây.

 Tại Danh sách liên quan Khách hàng, NVKD có thể thực hiện các thao tác sau:

 • Chọn Khách hàng: Chức năng cho phép lọc và thêm nhanh khách hàng vào Chiến dịch

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng Chọn.

Tại giao diện Lọc khách hàng, thiết lập bộ lọc khách hàng.

Nhấn Chọn để hoàn thành.

 • Thêm Khách hàng: chức năng cho phép nhập chi tiết thông tin Khách hàng vào mẫu.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Thêm

Tại giao diện Thêm Khách hàng, khai báo thông tin khách hàng.

Nhấn Lưu để hoàn thành

 • Nhập khẩu: Chức năng nhập khẩu hỗ trợ thêm nhanh hàng loạt bản ghi từ tệp dữ liệu có sẵn.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Nhập khẩu 

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Xuất khẩu: Cho phép xuất dữ liệu Khách hàng từ bản ghi Chiến dịch  ra file định dạng xlsx.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Xuất khẩu 

Hệ thống tự động tải về file excel.

 • Loại bỏ tất cả: Tính năng cho phép loại bỏ tất cả bản ghi Khách hàng khỏi Chiến dịch

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Loại bỏ tất cả

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Lọc khách hàng: Cho phép thiết lập điều kiện lọc để tìm kiếm nhanh Khách hàng trong Chiến dịch

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn vào biểu tượng để lọc Khách hàng

Tại giao diện Lọc Khách hàng, thiết lập điều kiện lọc, Nhấn Áp dụng để hoàn thành

 • Danh sách hiển thị: Chức năng cho phép người dùng tùy chỉnh lại thứ tự hiển thị theo nhu cầu.

Nhấn vào biểu tượng để tùy chỉnh danh sách hiển thị các trường thông tin trong DSLQ khách hàng.

Chọn các mục hiển thị trên DSLQ bằng cách tích vào các cột thông tin.

Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

 • Chiến dịch con: Hiển thị thông tin Chiến dịch con trong Chiến dịch. Trong quá trình chăm sóc, bán hàng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng, NVKD có thể thêm nhanh chiến dịch con để phục vụ chăm sóc bán hàng tốt hơn.

Tại màn hình DSLQ Khách hàng, nhấn Thêm

Tại giao diện thêm chiến dịch, khai báo thông tin chiến dịch.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2.4. Giao diện chăm sóc

Chức năng cho phép khi NVKD tạo chiến dịch gọi điện có thể xem nhanh các thông tin để chuẩn bị cuộc gọi với khách hàng giúp NVKD tiếp cận khách hàng tốt hơn, tiết kiệm thời gian làm việc 

Hướng dẫn thực hiện

Tại DSLQ Khách hàng, nhấn vào Giao diện chăm sóc

Hệ thống hiển thị giao diện màn hình chăm sóc của Chiến dịch

Tại giao diện màn hình chăm sóc Chiến dịch, NVKD có thể thực hiện các thao tác tương tự như giao diện gọi điện của Chào hàng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Nhấn vào biểu tượng để quay lại giao diện màn hình chi tiết của Chiến dịch.

Cập nhật 05/05/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng