1. Trang chủ
  2. In nhãn thư

In nhãn thư

Cho phép người dùng in thông tin dưới dạng nhãn thư để dán lên phong bì thư khi gửi thư đường bưu điện cho Khách hàng (ví dụ: gửi thiếp, voucher, giấy mời tham gia sự kiện,…).

Hướng dẫn thực hiện

Ở màn hình danh sách các phân hệ, người dùng tích chọn bản ghi muốn In nhãn thư, sau đó nhấn và chọn In nhẫn thư (có thể chọn nhiều bản ghi để in nhãn thư cùng lúc).

Tại đây:

  • Người dùng có thể điều chỉnh chiều cao nhãn bằng cách nhấn Điều chỉnh chiều cao nhãn (chiều cao nhãn phải có giá trị nằm trong khoảng từ 1 – 4).
  • Nhấn In trang để thực hiện in nhãn thư.
Cập nhật 09/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng