1. Trang chủ
  2. Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin

Cho phép người dùng cập nhật một trường thông tin cho các bản ghi (khách hàng, đơn hàng, báo giá…).

Hướng dẫn thực hiện

Trên màn hình danh sách của phân hệ muốn cập nhật, tích chọn 1 hoặc nhiều bản ghi muốn cập nhật thông tin và chọn Cập nhật thông tin.

Chọn trường thông tin và thông tin muốn cập nhật.

Đối với một số trường thông tin, người dùng cần chọn thêm 1 trong 2 thao tác:

  • Chèn thêm: Phần mềm thực hiện thêm thông tin vào bản ghi và vẫn giữ nguyên thông tin cũ
  • Ghi đè: Phần mềm thực hiện xóa thông tin cũ và thay bằng thông tin mới được chọn

Nhấn Cập nhật để cập nhật trường thông tin.

Cập nhật 25/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng