1. Trang chủ
  2. Chia sẻ

Chia sẻ

Giúp người dùng chia sẻ các quyền tương tác trên Tiềm năng/Khách hàng/Cơ hội,… cho người khác để cùng thực hiện chăm sóc, bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Các phân hệ hỗ trợ chức năng chia sẻ bao gồm: Chiến dịch, Tiềm năng, Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hàng hóa, Hóa đơn, Báo cáo, Chính sách giá, Trả lại hàng bán, Thẻ chăm sóc.

Lưu ý:

  • Khi phân hệ có quyền dữ liệu (được thiết lập trong Thiết lập\Phân quyền\Quyền dữ liệu\Quyền mặc định) là Xem/Sửa/Xóa thì sẽ không hiển thị chức năng Chia sẻ
  • Chức năng Chia sẻ chỉ hiển thị khi người dùng được phân quyền chia sẻ bản ghi
  • Trường hợp bản ghi có trường Dùng chung được tích chọn thì sẽ không hiển thị chức năng Chia sẻ.

Trên danh sách phân hệ Tiềm năng/Khách hàng/Đơn hàng…, tích chọn bản ghi muốn chia sẻ. Sau đó nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ.

Hoặc ở chi tiết bản ghi muốn chia sẻ, nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ.

Chọn đối tượng được chia sẻ (có thể chọn đồng thời nhiều đối tượng) và quyền truy cập (Toàn quyền/Sửa/Xem). Sau đó nhấn Chia sẻ.

Lưu ý: Nếu tích chọn chia sẻ Với danh sách liên quan thì sẽ chia sẻ tất cả các bản ghi trong danh sách liên quan (ngoại trừ công việc đã hoàn thành, lịch hẹn được mời).

Khi chia sẻ thành công, hệ thống hiển thị thông báo. Nhấn Xem chi tiết kết quả để xem kết quả chia sẻ.

Hoặc để xem kết quả chia sẻ, người dùng vào chi tiết bản ghi, nhấn biểu tượng và chọn Chia sẻ.

Tại đây hiển thị danh sách các đối tượng được chia sẻ bản ghi.

Nhấn Xem tóm tắt để xem tóm tắt chia sẻ bản ghi theo thời gian.

Nhấn Quản lý chia sẻ, chương trình hiển thị:

  • Giao diện thêm đối tượng muốn chia sẻ (1).
  • Danh sách các đối tượng đã được chia sẻ (2). Tại đây, người dùng có thể Thêm/Sửa Đối tượng/Quyền/Chia sẻ dữ liệu liên quan.
  • Nhấn Chia sẻ.
Cập nhật 31/08/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng