1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh tóm tắt

Tùy chỉnh tóm tắt

Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi.

Hướng dẫn thực hiện

  • Tại màn hình chi tiết bản ghi Tiềm năng/Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng và màn hình rút gọn của Chào hàng, nhấn biểu tượng và chọn Tùy chỉnh tóm tắt.
  • Tại cột Chưa chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để chọn hiển thị trường thông tin tại dòng. Tại cột Đã chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để bỏ chọn hiển thị trường thông tin tại dòng. Sau đó, nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý:

  • Có thể chuyển các trường Đã chọn thành Chưa chọn và ngược lại bằng cách nhấn đúp vào trường thông tin.
  • Đối với màn hình rút gọn của Chào hàng gọi điện, các trường thông tin tóm tắt hiển thị tương ứng với phân hệ của bản ghi đang xem. Nếu sửa tùy chỉnh tóm tắt của Chào hàng gọi điện thì hệ thống tự động sửa thông tin tóm tắt hiển thị của phân hệ tương ứng.
Cập nhật 29/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

icon messenger