1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh tóm tắt

Tùy chỉnh tóm tắt

Cho phép người dùng tùy chỉnh xem nhanh các thông tin tóm tắt tại chi tiết bản ghi.

Các thông tin khoanh đỏ trong ảnh được gọi là thông tin tóm tắt của bản ghi

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình chi tiết bản ghi Tiềm năng/Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng và màn hình rút gọn của Chào hàng, nhấn biểu tượng và chọn Tùy chỉnh tóm tắt.

Tại cột Chưa chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để chọn hiển thị trường thông tin tại dòng. Tại cột Đã chọn, nhấn biểu tượng tại dòng thông tin để bỏ chọn hiển thị trường thông tin tại dòng.

(Có thể chuyển nhanh các trường Đã chọn thành Chưa chọn và ngược lại bằng cách nhấn đúp vào trường thông tin)

Nhấn giữ vào kéo tại dòng thông tin để sắp xếp các trường theo thứ tự mong muốn. Sau đó, nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Đối với giao diện rút gọn của Chào hàng gọi điện, các trường thông tin tóm tắt hiển thị tương ứng với phân hệ của bản ghi đang xem. Nếu sửa tùy chỉnh tóm tắt của Chào hàng gọi điện thì hệ thống tự động sửa thông tin tóm tắt hiển thị của phân hệ tương ứng.

Cập nhật 30/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng