1. Trang chủ
  2. Bắt đầu sử dụng (dành cho vai trò Quản trị hệ thống)

Bắt đầu sử dụng (dành cho vai trò Quản trị hệ thống)

Quản trị hệ thống là người thiết lập các thông tin trên AMIS CRM để NVKD sẵn sàng sử dụng.

Các công việc chi tiết Quản trị hệ thống cần thực hiện khi bắt đầu sử dụng AMIS CRM:

∎ Bước 1: Tùy chỉnh phân hệ

Xem video hướng dẫn dưới đây.

∎ Bước 2: Xây dựng Cơ cấu tổ chức và Người dùng

Xem video hướng dẫn dưới đây.

∎ Bước 3: Thiết lập hàng hóa và đơn hàng

Xem video hướng dẫn dưới đây.

∎ Bước 4: Thiết lập mẫu in

∎ Bước 5: Khai báo dữ liệu ban đầu

∎ Bước 6: Thiết lập khác

Cập nhật 12/01/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng