1. Trang chủ
 2. Tùy chỉnh Phân hệ và trường

Tùy chỉnh Phân hệ và trường

Nội dung

Để thiết lập các tùy chỉnh phân hệ và trường trên AMIS CRM, người dùng chọn vào biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh/Phân hệ và trường.

1. Thiết lập phân hệ

1.1. Sắp xếp phân hệ

Chức năng này cho phép thiết lập ẩn hiện và sắp xếp thứ tự hiển thị danh sách phân hệ trên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

Tại tab Phân hệ, nhấn Sắp xếp phân hệ mặc định.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tích chọn vào ô trống tại dòng chứa phân hệ để lựa chọn hiển thị/ẩn phân hệ. Nhấn và giữ tại dòng chứa phân hệ cần sắp xếp, sau đó kéo tới vị trí mong muốn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2. Thiết lập chi tiết phân hệ

Tại tab Phân hệ, di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết, nhấn biểu tượng để chọn thực hiện các chức năng.

1.2.1. Đổi tên

Cho phép người dùng đổi tên hiển thị của phân hệ trên phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Phân hệ, di chuột đến phân hệ cần thiết lập. Nhấn biểu tượng và chọn Đổi tên.

Nhập tên mới muốn thay đổi.

Nhấn Lưu để hoàn thành: Hệ thống hiển thị phân hệ bằng tên mới.

1.2.2. Ghép tiềm năng chuyển đổi (dành riêng cho phân hệ Tiềm năng)

Cho phép ghép giá trị của các trường trong phân hệ Tiềm năng với giá trị của trường trong phân hệ Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ khi được chuyển đổi tiềm năng.

Cách thực hiện:

Di chuột đến dòng phân hệ Tiềm năng, nhấn vào biểu tượng và chọn Ghép tiềm tăng chuyển đổi

Hoặc nhấn vào Tiềm năng. Sau đó chọn tab Ghép trường chuyển đổi.

Người dùng thực hiện chọn các giá trị của trường được sinh ra ở các phân hệ tương ứng với trường gốc của phân hệ Tiềm năng.

Để tìm kiếm nhanh trường thông tin, nhập tên trường vào ô tìm kiếm.

Lưu ý: Không thể ghép 1 trường của Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ với nhiều hơn 1 trường của Tiềm năng.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2.3. Ghép trường sinh (dành riêng cho phân hệ Cơ hội, Liên hệ, Khách hàng, Báo giá, Đơn hàng, Thẻ chăm sóc)

Cho phép ghép các giá trị của trường gốc với giá trị của trường được sinh ra trong phân hệ.

Cách thực hiện:

Di chuột đến dòng phân hệ Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng/Báo giá/Đơn hàng/Thẻ chăm sóc, nhấn vào biểu tượng và chọn Ghép trường sinh.

Hoặc nhấn vào Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng/Báo giá/Đơn hàng/Thẻ chăm sóc. Sau đó chọn tab Ghép trường sinh.

Nhấn chọn các giá trị của trường được sinh ra tương ứng với các trường gốc.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2.4. Trạng thái của thành viên chiến dịch (dành riêng cho phân hệ Chiến dịch)

Cho phép tùy chỉnh trạng thái tham gia chiến dịch của khách hàng.

Cách thực hiện:

Di chuột đến dòng phân hệ Chiến dịch, nhấn vào biểu tượng và chọn Trạng thái của thành viên chiến dịch.

Di chuột đến dòng trạng thái cần thiết lập, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Đổi tên: Nhấn vào tên trạng thái, sau đó nhập tên mới
 • Thêm trạng thái mới: Nhấn biểu tượng
 • Xóa trạng thái: Nhấn biểu tượng
 • Sắp xếp các trạng thái: Giữ và kéo biểu tượng tại dòng trạng thái, sau đó kéo đến vị trí mong muốn

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2.5. Ghép trường nhận xử lý ao cơ hội (dành riêng cho phân hệ Ao cơ hội)

Cho phép ghép giá trị của các trường trong phân hệ Ao cơ hội với giá trị của trường trong phân hệ Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ khi nhận xử lý ao cơ hội.

Cách thực hiện:

Di chuột đến dòng phân hệ Ao cơ hội, nhấn vào biểu tượng và chọn Ghép trường nhận xử lý ao cơ hội

Hoặc nhấn vào Ao cơ hội. Sau đó chọn tab Ghép trường nhận xử lý.

Người dùng thực hiện chọn các giá trị của trường được sinh ra tương ứng với trường gốc của phân hệ Ao cơ hội.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

1.2.6. Loại hình ảnh đi tuyến

Cho phép quản lý các loại hình ảnh phục vụ cho nhân viên kinh doanh đính kèm khi đi tuyến

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào dòng phân hệ Đi tuyến.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại tab Loại hình ảnh, nhấn Cập nhật để thêm/sửa danh sách loại hình ảnh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
1.2.6.1. Thêm loại hình ảnh

Nhấn Thêm dòng để thêm loại hình ảnh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Khai báo tên loại hình ảnh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
1.2.6.2. Ngưng sử dụng loại hình ảnh

Di chuột vào dòng hình ảnh muốn ngưng sử dụng và nhấn biểu tượng .

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Phần mềm hiển thị cảnh báo như hình: Người dùng chọn Đồng ý. Khi đó, loại hình ảnh bị ngưng sử dụng sẽ được chuyển vào mục Loại hình ảnh chưa sử dụng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
1.2.6.3. Loại hình ảnh chưa sử dụng

Nhấn vào Giá trị chưa sử dụng: Hệ thống hiển thị danh sách các loại hình ảnh đã ngưng sử dụng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Di chuột vào dòng chứa loại hình ảnh chưa sử dụng:

 • Nhấn biểu tượng để thêm vào danh sách sử dụng
 • Nhấn biểu tượng để xóa.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Đối với thao tác xóa Giá trị chưa sử dụng: Sau khi chọn Đồng ý ở giao diện cảnh báo, phần mềm hiển thị giao diện Thay đổi giá trị. Người dùng chọn loại hình ảnh tại mục Sang để hệ thống sẽ thực hiện cập nhật các hình ảnh có loại hình ảnh vừa bị xóa sang loại hình ảnh được chọn.

Sau đó, nhấn Thay đổi để hoàn thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
1.2.6.4. Sắp xếp vị trí các loại hình ảnh

Giữ biểu tượng tại dòng loại hình ảnh muốn đổi vị trí và kéo đến vị trí mong muốn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập Loại hình ảnh.

1.2.7. Tùy chỉnh Nhiệm vụ (dành riêng cho phân hệ Hoạt động)

Mỗi doanh nghiệp có quy định các loại hoạt động khác nhau (gửi email, gọi điện, nhắn tin chăm sóc khách hàng,…) và theo quy trình thống nhất của từng doanh nghiệp để theo dõi tình hình bán hàng, chăm sóc khách hàng các NVKD.

Chức năng này cho phép tùy chỉnh các thuộc tính của nhiệm vụ tùy theo nhu cầu sử dụng riêng của doanh nghiệp để thuận tiện theo dõi, kiểm tra.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào dòng phân hệ Hoạt động.

Tại tab Nhiệm vụ, nhấn Cập nhật để thiết lập thuộc tính của các trường thông tin.

Chọn trường thông tin muốn tùy chỉnh: Loại nhiệm vụ, Mức độ ưu tiên, Trạng thái.

Nhấn Thêm dòngkhai báo tên để thêm thuộc tính mới.

Ở mỗi dòng thuộc tính, người dùng có thể sắp xếp thuộc tính đến vị trí mon muốn bằng cách nhấn giữ và kéo biểu tượng tại cuối dòng. Để loại bỏ thuộc tính khỏi danh sách sử dụng, nhấn biểu tượng  ở cuối dòng chứa thuộc tính.

Để thêm các giá trị chưa sử dụng vào thuộc tính, nhấn vào Giá trị chưa sử dụng.

Phần mềm hiển thị các thuộc tính đã bị loại bỏ ở danh sách phía trên. Tại đây, tích chọn thuộc tính và nhấn Thêm để thêm vào danh sách thuộc tính đang sử dụng

Để thiết lập Giá trị mặc định khi tạo nhiệm vụ mặc định hiển thị sẵn, anh/chị chọn một trong các thuộc tính ở mục Giá trị mặc định.

Thực hiện tương tự với các trường thông tin còn lại.

Lưu ý: Đối với trường thông tin Trạng thái, hệ thống không cho phép sửa/xóa các thuộc tính mặc định (bao gồm: Chưa bắt đầu, Đang thực hiện, Hoàn thành)

Nhấn Lưu để hoàn thành thiết lập.

1.2.8. Tùy chỉnh Bộ câu hỏi chăm sóc

Mỗi doanh nghiệp có quy trình chăm sóc khác nhau nên sẽ có những kịch bản khác nhau để chăm sóc khách hàng.

Chức năng cho phép NVKD thiết lập tùy chỉnh được bộ câu hỏi trong chiến dịch chăm sóc để đáp ứng được nhiều nghiệp vụ chăm sóc khác nhau.

Hướng dẫn thực hiện xem tại đây.

2. Thiết lập bố cục

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập chi tiết bố cục của các phân hệ trên phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Trường thông tin

Chức năng cho phép thiết lập các trường thông tin của phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Ở danh sách phân hệ, di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết, nhấn biểu tượng và chọn Trường.

Màn hình hiển thị danh sách các trường thông tin của phân hệ.

3.1. Thêm trường thông tin

Tại danh sách trường thông tin, nhấn Thêm trường.

Chọn bố cục muốn thêm trường và loại trường thông tin. Sau đó nhấn Tiếp theo.

Thiết lập các thuộc tính của loại trường thông tin đã chọn ở bước trước (Xem hướng dẫn tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin tại mục 4). Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

(Ví dụ trong hình là thiết lập thuộc tính của trường Một dòng)

Ngoài ra: Ở màn hình danh sách các trường, di chuột vào dòng tên trường thông tin và nhấn biểu tượng để thêm trường đó vào các bố cục khác.

3.2. Thiết lập các trường bắt buộc khai báo

Khi người dùng thêm/sửa các bản ghi trong phân hệ sẽ có những thông tin bắt buộc phải khai báo. Chức năng cho phép chọn nhanh các trường thông tin bắt buộc khai báo của phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Tại danh sách trường thông tin, nhấn Thiết lập và chọn Bắt buộc khai báo.

Chọn bố cục muốn thiết lập.

Tích chọn vào các trường thông tin là các trường bắt buộc khai báo.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.3. Thiết lập các trường kiểm tra giá trị trùng

Khi người dùng thêm/sửa bản ghi cần kiểm tra các giá trị đã khai báo có trùng với bản ghi đã có hay không. Chức năng cho phép chọn các trường kiểm tra giá trị trùng của phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Tại danh sách trường thông tin, nhấn Thiết lập và chọn Kiểm tra giá trị trùng.

Chọn các trường để hệ thống thực hiện kiểm tra trùng (tối đa 3 trường thông tin).

Nhấn Lưu để hoàn thành.

4. Tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin

Xem thiết lập tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin tại đây.

5. Tùy chỉnh trường tại bảng thông tin hàng hóa

Chức năng giúp người dùng tùy chỉnh thiết lập các trường thông tin trong bảng thông tin hàng hóa tại phân hệ Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào phân hệ Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn muốn tùy chỉnh.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Vào tab Bảng thông tin hàng hóa, chọn bố cục muốn thiết lập (nếu phân hệ có nhiều bố cục).

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

5.1. Thêm mới trường

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Thêm trường.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Chọn các thông tin của trường thêm mới bao gồm:

 • Chọn bố cục: Chọn bố cục sẽ hiển thị trường thông tin
 • Loại trường: Chọn định dạng trường muốn thiết lập. Hệ thống hỗ trợ mở rộng các trường dạng: Một dòng, Nhiều dòng, Ngày, Ngày/Giờ, Số nguyên.
 • Trường mở rộng: Chọn trường mở rộng tương ứng từ 1 đến 10.
  • Các trường này sẽ đồng bộ sang các trường mở rộng thứ tự tương ứng khi kết nối với AMIS Kế toán.
  • Đồng thời, khi sinh Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn từ các phân hệ liên quan thì các trường sẽ ngầm định thông tin theo đúng thứ tự này. Ví dụ: khi sinh Đơn hàng từ Báo giá, trường mở rộng 1 của Đơn hàng sẽ ngầm định lấy thông tin từ trường mở rộng 1 của Báo giá.

Sau đó nhấn Tiếp theo.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại giao diện Thuộc tính của trường mới, nhập thông tin thuộc tính trường. Các thông tin thiết lập tuỳ thuộc vào loại trường được chọn. Ví dụ như:

 • Tên trường
 • Số kí tự tối đa
 • Tích chọn Bắt buộc khai báo nếu muốn thiết lập là trường bắt buộc
 • Tích chọn Hiển thị gợi ý nếu muốn thiết lập gợi ý cho trường mới. Nhập gợi ý và chọn loại hiển thị của gợi ý: Di chuột biểu tượng/Văn bản chìm.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

5.2. Đổi tên trường mặc định

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin cần sửa và nhấn biểu tượng .

Sửa tên trường và nhấn Lưu.

5.3. Thiết lập trường bắt buộc khai báo (dành riêng cho trường thông tin Kho, Diễn giải, Mô tả)

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin Kho, Diễn giải, Mô tả và nhấn biểu tượng để sửa thiết lập.

Tích chọn Bắt buộc khai báo để thiết lập trường thông tin là trường bắt buộc nhập.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

5.4. Sửa thiết lập các trường mở rộng

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin cần sửa, sau đó nhấn biểu tượng để thay đổi thiết lập trường mở rộng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Hệ thống cho phép sửa lại bố cục hiển thị trường thông tin và các thuộc tính Tên trường, Số ký tự tối đa, Bắt buộc nhập, Hiển thị gợi ý. Bạn không thể thay đổi được loại trường và thứ tự trường mở rộng đã chọn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

5.5. Xóa trường mở rộng đã thiết lập

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin cần xoá, sau đó nhấn biểu tuợng để thực hiện xoá trường thông tin.

Lưu ý: Việc xoá trường thông tin này, hệ thống sẽ xoá trường đó khỏi tất cả bố cục đồng thời xoá các dữ liệu đã phát sinh tại trường thông tin đó và không thể khôi phục lại được.

5.6. Phân quyền chỉnh sửa trường

Khi người dùng chọn hàng hoá Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn, hệ thống đã ngầm định các thông tin theo danh mục như Diễn giải, Đơn vị tính, Đơn giá,… Trường hợp, Doanh nghiệp quy định các thông tin hàng hóa là cố định, kinh doanh không được thay đổi các thông tin đó => Quản lý mong muốn có thể chặn không cho phép kinh doanh thay đổi các thông tin mà hệ thống đã ngầm định từ danh mục đã khai báo để tránh sai sót.

Ví dụ: Nếu doanh nghiêp quy định giá bán hàng hóa là cố định, kinh doanh không được phép bán hàng với đơn giá khác đơn giá đã được quy định tại danh mục.

Chức năng này cho phép thiết lập phân quyền cho người dùng nào được phép chỉnh sửa các trường trong bảng thông tin hàng hóa như Đơn giá, Chiết khấu, Đơn vị tính,… để hạn chế sai sót/gian lận trong quá trình bán hàng của kinh doanh.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa trong thiết lập phân hệ, di chuột vào trường thông tin muốn phân quyền, sau đó nhấn biểu tượng để thực hiện phân quyền sửa trường.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại màn hình popup bật lên, người dùng chọn vai trò được phép sửa và loại bỏ vai trò không được phép sửa trường.

Đối với vai trò không được phép sửa thì tại bảng hàng hóa trong phân hệ được thiết lập, cột thông tin đó sẽ không cho phép người dùng có vai trò đó được thay đổi giá trị.

Ví dụ: Thiết lập cho vai trò nhân viên kinh doanh không được sửa Tiền chiết khấu trong Đơn hàng, thì khi nhân viên kinh doanh lập Đơn hàng, chọn hàng hóa vào thì tại bảng thông tin hàng hóa đơn giá sẽ tự động lấy từ đơn giá được khai báo trong danh mục nhưng người dùng sẽ không sửa được giá tị này.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Đối với trường Đơn giá/Đơn giá sau thuế: Người dùng chọn vai trò và loại bỏ vai trò được phép Nhập đơn giá/Chọn đơn giá.

Những vai trò được lựa chọn mới có quyền nhập, chọn Đơn giá/Đơn giá sau thuế trong bảng thông tin hàng hóa của Cơ hội, Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

5.7. Sắp xếp trường

Để sắp xếp thứ tự hiển thị các trường trên bảng thông tin hàng hoá, tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích/Sắp xếp.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn và giữ tại dòng chứa trường thông tin cần sắp xếp, sau đó kéo tới vị trí mong muốn.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn Lưu để hoàn thành.

5.8. Thiết lập độ rộng cột của các trường

Chức năng này cho phép thiết lập độ rộng cột trong bảng thông tin hàng hóa dùng chung trong toàn công ty.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thay đổi độ rộng cột.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhập giá trị độ rộng của các cột muốn thay đổi là số nguyên trong khoảng 1 – 999. Sau đó nhấn Lưu để lưu lại thay đổi.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Lưu ý:

 • Độ rộng tính theo đơn vị pixel với quy đổi 1cm xấp xỉ 38 pixel. Nghĩa là nếu cột Đơn vị tính điền giá trị độ rộng là 38 thì trên bảng thông tin hàng hóa sẽ hiển thị cột có độ rộng 1 cm.
 • Thiết lập này sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng.

5.9. Thiết lập sử dụng nhiều đơn vị tính

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề như Thực phẩm, Dược phẩm,… thường quản lý theo nhiều đơn vị tính. Ví dụ nhập kho, lưu kho số lượng lớn theo kiện/thùng nhưng bán cho khách hàng thì có thể theo là kg/hộp.

Khi bán hàng cho khách hàng lấy số lượng lớn, ví dụ khách hàng mua 200 kg thực phẩm (tương đương 10 kiện hàng) thì khi giao hàng để thuận tiện việc giao nhận, kiểm hàng bộ phận giao vận sẽ giao hàng theo kiện. Bộ phận kinh doanh mong muốn có thể hiển thị đầy đủ thông tin theo đơn vị tính khách hàng đặt và cả thông tin quy đổi ra đơn vị chính để chuyển bộ phận giao vận xử lý nhanh chòng và lập đơn hàng gửi khách hàng kiểm tra được dễ dàng.

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin quy đổi theo đơn vị tính chính khi sử dụng nhiều đơn vị tính cho hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng nhiều đơn vị tính theo nhu cầu và tích chọn các thông tin theo Đơn vị tính chính muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại bảng thông tin hàng hóa của các phân hệ Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, hiển thị các thông tin liên quan đến đơn vị tính chính:

 • Đơn vị tính chính: là đơn vị tính chính của hàng hóa.
 • Tỷ lệ: là tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính được chọn so với Đơn vị tính chính được khai báo tại phân hệ Hàng hóa.
 • Toán tử: là phép tính quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
 • SL theo ĐVTC: là số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
  • Trường này được tính theo công thức
   • Nếu toán tử là Nhân thì SL theo ĐVTC = Số lượng * Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì SL theo ĐVTC = Số lượng / Tỷ lệ
  • Nếu người dùng sửa thông tin SL theo ĐVTC trong bảng hàng hóa thì hệ thống tự động tính lại Số lượng theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Số lượng = SL theo ĐVTC / Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Số lượng = SL theo ĐVTC * Tỷ lệ
 • Đơn giá theo ĐVTC: là đơn giá được quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
  • Trường này được tính theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Đơn giá theo ĐVTC = Đơn giá / Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Đơn giá theo ĐVTC = Đơn giá * Tỷ lệ
  • Nếu người dùng sửa thông tin Đơn giá theo ĐVTC trong bảng hàng hóa thì hệ thống tự động tính lại Đơn giá theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Đơn giá = Đơn giá theo ĐVTC * Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Đơn giá = Đơn giá theo ĐVTC/Tỷ lệ

Lưu ý: Các trường thông tin này đồng bộ với các trường tương ứng trong bảng hàng hóa của Đơn đặt hàng, Hợp đồng tương ứng trên phần mềm AMIS.ACT khi có kết nối.

5.10. Thiết lập số lô, hạn sử dụng

Đối với doanh nghiệp bán buôn hàng thực phẩm nhập khẩu, dược phẩm, mỹ phẩm…, mỗi lô hàng thường có hạn sử dụng khác nhau và đơn giá chênh lệch nhiều (do biến động tỷ giá và mùa vụ). Khi khách hàng mua hàng, tùy nhu cầu và giá cả thương lượng của khách hàng mà kinh doanh sẽ điều phối, chọn lô hàng bán cho khách để đảm bảo lợi nhuận

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin liên quan khi sử dụng số lô, hạn sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa trong thiết lập phân hệ Đơn hàng/Báo giá, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng số lô, hạn sử dụng theo nhu cầu và tích chọn các thông tin theo số lô, HSD muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Tại bảng thông tin hàng hóa của phân hệ Đơn hàng, hiển thị các thông tin liên quan đến số lô, HSD:

 • Số lô: hiển thị danh sách số lô của hàng hóa của dòng từ tra cứu tồn kho theo lô và theo phân quyền kho
 • Hạn sử dụng: là hạn sử dụng của số lô tương ứng
 • ĐG tồn theo lô: là đơn giá tồn kho theo số lô tương ứng

5.11. Sử dụng công thức tính số lượng

Đối với các mặt hàng đặc thù (sắt, tôn,…), doanh nghiệp sẽ quy định giá bán dựa trên kích thước của hàng hóa. Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin liên quan trong công thức tính số lượng khi khai báo hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng công thức tính số lượng theo nhu cầu và tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Để cập nhật công thức tính cho hàng hóa, xem chi tiết tại đây.

5.12. Hiển thị cột Mã quy cách

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, máy móc, thiết bị, mỗi hàng hóa thường có nhiều đặc tính (mã quy cách): quần áo có nhiều màu sắc, kích thước; xe máy có số khung, số máy riêng;… Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị mã quy cách lên bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng/Hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Hiển thị cột Mã quy cách theo nhu cầu. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

5.13. Hiển thị cột Mô tả

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị thông tin Mô tả của hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa của Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn/Trả lại hàng bán.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Hiển thị cột Mô tả theo nhu cầu. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

5.14. Thiết lập hiển thị Đơn giá sau CK, Thành tiền sau CK

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin Đơn giá sau chiết khấu, Thành tiền sau chiết khấu, Thành tiền ngoại tệ sau chiết khấu trong bảng thông tin hàng hóa của Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Thiết lập hiển thị Đơn giá sau CK, Thành tiền sau CK theo nhu cầu và tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

Lưu ý: Để chọn hiển thị thông tin Thành tiền ngoại tệ sau chiết khấu, trước đó người dùng phải thiết lập có sử dụng ngoại tệ.

Cập nhật 09/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận