1. Trang chủ
 2. Tùy chỉnh

Tùy chỉnh

1. Phân hệ và trường

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây.

2. Mẫu Email/SMS

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Mẫu Email/SMS.

2.1. Mẫu Email

Vào tab Email.

2.1.1. Thêm mẫu email

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Người dùng chọn phân hệ sử dụng mẫu email, sau đó nhấn Tiếp theo.

Người dùng khai báo các thông tin:

 • Tên mẫu: Nhập tên mẫu email lưu vào hệ thống
 • Tiêu đề và Nội dung: Nhập tiêu đề và nội dung email

Người dùng sử dụng chức năng Trường trộn để thiết lập các thông tin do chương trình tự sinh, các thông tin này được lấy từ các trường của phân hệ người dùng chọn. Sau khi gửi Email, thông tin được thiết lập trường trộn sẽ hiển thị thông tin lấy từ trường của phân hệ được chọn.

Ví dụ: Thiết lập trường trộn là Họ và tên (##Họ và tên##) của phân hệ Tiềm năng thì khi gửi Email sẽ có tên Nguyễn Văn Ba, trường thông tin ##Họ và tên## sẽ hiển thị là Nguyễn Văn Ba trong nội dung Email.

Thiết lập trường trộn bằng cách:

 • Tại phần Nội dung Email, để trỏ chuột tại vị trí muốn thiết lập.
 • Nhập # và tên trường muốn trộn. Chương trình hiển thị các trường trộn của phân hệ được chọn. Ví dụ: #họ và tên, #xưng hô,…
 • Người dùng chọn thông tin cần trộn.
 • Tệp đính kèm: Tải tệp đính kèm lên email bằng cách chọn Tệp đính kèm và nhấn biểu tượng

Lưu ý:

 • Tên mẫu không được chứa các ký tự đặc biệt
 • Bắt buộc khai báo tên mẫu và tiêu đề email

Nhấn Lưu để lưu mẫu email.

2.1.2. Sửa mẫu email

Tại màn hình danh sách mẫu email, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Người dùng thực hiện sửa mẫu email, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành

2.1.3. Xóa mẫu email

Tại màn hình danh sách mẫu email, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

2.2. Mẫu SMS

Vào tab SMS.

2.2.1. Thêm mẫu SMS

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Tại giao diện Thêm mẫu SMS, người dùng chọn phân hệ, nhập tên mẫu nội dung mẫu SMS. Cách khai báo thực hiện tương tự như phần Thêm mẫu Email.

Lưu ý:

 • Tên mẫu SMS: Dạng Text, tối đa 75 ký tự và không chứa các ký tự đặc biệt.
 • Nội dung SMS: Dạng Text, tối đa 2000 ký tự.

Nhấn Lưu để lưu mẫu SMS.

2.2.2. Sửa mẫu SMS

Tại màn hình danh sách mẫu SMS, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Người dùng thực hiện sửa mẫu SMS, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

2.2.3. Xóa mẫu SMS

Tại màn hình danh sách mẫu SMS, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3. Mẫu in

Chức năng cho phép thiết lập mẫu trộn của Đơn hàng, Hóa đơn, Báo giá để in/gửi khách hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Mẫu in.

3.1. Thêm mẫu

Tại màn hình danh sách Mẫu in, AMIS CRM đã tạo sẵn các mẫu in: Đơn hàng, Đơn hàng (có hình ảnh), Báo giá, Báo giá (có hình ảnh) để anh/chị trải nghiệm tính năng này.

Để tải thông tin các trường trộn của phân hệ, nhấn biểu tượng và chọn một phân hệ. File thông tin trường trộn này để người dùng sử dụng tạo mẫu trộn một cách chính xác.

Ở file excel trường trộn vừa tải về, người dùng đối chiếu Tên trường dữ liệu muốn sử dụng với Trường trộn của hệ thống.

 • Lưu ý: Phần mềm hỗ trợ trộn mẫu với các font xem chi tiết tại đây.

Ví dụ: Anh/Chị muốn lấy trường thông tin Tổng tiền vào mẫu in Báo giá thì đối chiếu tương ứng trường trộn là ##Báo giá.Tổng tiền##

Người dùng ghép các trường trộn vào trường thông tin trong mẫu có sẵn của mình để tạo thành mẫu trộn hoàn chỉnh (ví dụ như hình).

Đối với ô Số tiền bằng chữ có thể chuyển số thành chữ của trường thông tin cụ thể hoặc của ô trên file excel.

** Đối với trường hợp người dùng muốn tạo mẫu Báo giá/Đơn hàng có thông tin hàng hóa được thể hiện trên phiếu in theo 1 tiêu chí cụ thể (ví dụ như Loại hàng hóa, Đặc tính sản phẩm):

Khi tạo mẫu, người dùng tra cứu trường trộn nhóm theo 1 trường thông tin ở mục Lưu ý trong mẫu của AMIS CRM.

Sau đó, ghép vào mẫu in của doanh nghiệp bằng cách: đặt trường trộn Nhóm theo trường thông tin cụ thể ở dòng liền trên dòng trộn thông tin hàng hóa và đặt trường trộn Tổng nhóm ở cùng dòng thông tin nhóm theo.

Anh/Chị xem video hướng dẫn tạo và in Báo giá/Đơn hàng có thông tin hàng hóa được nhóm theo 1 tiêu chí cụ thể tại đây.

Tại màn hình danh sách, nhấn Thêm mẫu.

Tại giao diện Thêm mẫu, người dùng thực hiện các thao tác:

 • Chọn Phân hệ
 • Khai báo Tên mẫu
 • Tải tệp: Tải tệp đã trộn các trường thông tin từ thiết bị của người dùng lên hệ thống (tệp có định dạng docx, xlsx tối đa 5 MB)
 • Nhập Mô tả
 • Nhập Tên file sau khi trộn: Dùng dấu # để chèn các trường thông tin của phân hệ tạo thành Tên file. Tên file này chỉ áp dụng khi in/trộn mẫu 1 bản ghi và hiển thị khi Gửi email có đính kèm file vào email hoặc khi tải file về.

Lưu ý: Tên file không bao gồm các ký tự đặc biệt \ / : * ? ” < > |

 • Mục Chia sẻ, chọn chia sẻ cho đối tượng:
  • Mình tôi: Chỉ người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu
  • Mọi người: Tất cả người dùng đều có quyền sử dụng mẫu
  • Chọn người dùng: Chỉ người dùng trong danh sách được chọn và người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu
  • Chọn cơ cấu tổ chức: Chỉ người dùng trong cơ cấu tổ chức được chọn và cơ cấu tổ chức cấp con, người dùng tạo mẫu có quyền sử dụng mẫu

(Để tải về file trường trộn tương ứng của phân hệ được chọn, nhấn Tải file trường trộn)

Nhấn Lưu để hoàn thành.

3.2. Sửa mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, di chuột đến dòng chứa mẫu muốn sửa và nhấn biểu tượng .

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Người dùng thực hiện sửa mẫu trộn, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành

3.3. Xóa mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, tích chọn các mẫu muốn sửa và chọn Xóa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3.4. Tải mẫu trộn

Nhấn biểu tượng để tải mẫu trộn tại dòng tương ứng.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

3.5. Lọc mẫu trộn

Tại màn hình danh sách mẫu trộn, người dùng lọc theo:

 • Tất cả: Hiển thị tất cả mẫu trộn người dùng được sử dụng.
 • Tạo bởi tôi: Hiển thị các mẫu trộn được tạo bởi người dùng đang đăng nhập.
 • Chia sẻ cho tôi: Hiển thị tất cả mẫu trộn được dùng chung và không phải do người dùng tạo.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt

4. Mã QR thanh toán

Phần mềm cho phép in/trộn mẫu có hiển thị thông tin mã QR thanh toán trên Đơn hàng, Đơn hàng NPP, Báo giá, Hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Chỉ vai trò được phân quyền Thiết lập mã QR thanh toán mới thực hiện được chức năng này.

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Mã QR thanh toán.

4.1. Thêm mới mã QR

Nhấn Thêm mã QR để thiết lập thêm mã.

Khai báo các thông tin:

 • Mã QR: Hệ thống tự sinh mã này để tạo thành trường trộn
 • Phân hệ: Chọn Phân hệ sử dụng mã QR
 • Ngân hàng, Số tài khoản, Tên chủ tài khoản: Khai báo thông tin tài khoản của doanh nghiệp
 • Số tiền: Chọn trường thông tin làm căn cứ hiển thị Số tiền khách hàng thanh toán
 • Nội dung thanh toán: Nhập # + Tên trường để trộn trường thông tin hiển thị thành nội dung

Nhấn Lưu để hoàn thành.

4.2. Sửa mã QR

Ở danh sách mã QR thanh toán, di chuột vào dòng mã và nhấn biểu tượng

Sửa lại các thông tin. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

4.3. Nhân bản mã QR

Ở danh sách mã QR thanh toán, di chuột vào dòng mã. Sau đó nhấn biểu tượng và chọn Nhân bản.

Hệ thống tự động điền các thông tin từ mã QR được nhân bản.

Người dùng sửa lại thông tin nếu cần. Sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

4.4. Xóa mã QR

Ở danh sách mã QR thanh toán, di chuột vào dòng mã. Sau đó nhấn biểu tượng và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

4.5. Hiển thị mã QR thanh toán trên mẫu in

Xem chi tiết tại đây

5. Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là trình tự các hoạt động bán hàng mà nhân viên kinh doanh phải thực hiện đối với khách hàng tiềm năng để biến họ thành khách hàng chính thức. Chức năng này cho phép thiết lập quy trình bán hàng phù hợp với doanh nghiệp giúp tạo ra những hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quản lý.

Hướng dẫn chi tiết tại đây.

6. Tìm kiếm nhanh

Chức năng cho phép thiết lập dữ liệu tìm kiếm theo phân quyền, các trường thông tin sẽ hiển thị tại chức năng tìm kiếm nhanh toàn bộ Khách hàng, Liên hệ, Tiềm năng.

Hướng dẫn chi tiết chức năng Tìm kiếm nhanh xem tại đây

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh\Tìm kiếm nhanh.

Nhấn Chỉnh sửa để sửa thiết lập.

Tại mục Tìm kiếm theo quyền dữ liệu, người dùng Bật/Tắt lựa chọn theo nhu cầu. Khi sử dụng lựa chọn này, trên giao diện tìm kiếm nhanh, người dùng chỉ tìm kiếm được thông tin Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng theo quyền dữ liệu.

Tại mục Trường hiển thị: Ở các tab Khách hàng/Liên hệ/Tiềm năng, người dùng tích chọn trường thông tin muốn hiển thị trên giao diện kết quả tìm kiếm.

Có thể sắp xếp thứ tự hiển thị các trường bằng cách giữ và kéo biểu tượng  tại dòng chứa trường thông tin đến vị trí mong muốn.

Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cập nhật 11/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng