1. Trang chủ
  2. Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa

Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý thống kê được từng hàng hóa đang bán như nào, hàng hóa nào đang bán tốt, bán kém để có chính sách bán hàng kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đơn hàng\Báo cáo Phân tích doanh số đơn hàng chi tiết theo hàng hóa.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Mã hàng hóa: Hiển thị danh sách mã hàng hóa của hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con

Tên hàng hóa: là Tên hàng hóa tương ứng với mã hàng hóa của dòng

Loại hàng hóa: là Loại hàng hóa của hàng hóa của dòng

Đơn vị tính: là Đơn vị tính của hàng hóa tương ứng theo tham số Đơn vị tính được chọn

Đơn vị tính chính: là Đơn vị tính chính của hàng hóa của dòng

SL bán không KM:

* Trường hợp tham số chọn Đơn vị tính là Đơn vị tính chính: SL bán không KM là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và không tích chọn ở trường thông tin Hàng KM

* Trường hợp tham số chọn Đơn tính không là Đơn vị tính chính: SL bán không KM = tổng Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng + tổng Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác.

Trong đó:

Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng là tổng Số lượng của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, không tích chọn ở trường thông tin Hàng KM và Đơn vị tính là Đơn vị tính tương ứng của dòng

Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác:

  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Nhân: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của đơn hàng chọn Đơn vị tính khác chia cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa
  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Chia: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của đơn hàng chọn Đơn vị tính khác nhân cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa

SL bán không KM theo ĐVTC: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và không tích chọn ở trường thông tin Hàng KM

SL bán KM:

* Trường hợp tham số chọn Đơn vị tính là Đơn vị tính chính: SL bán KM là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và có tích chọn ở trường thông tin Hàng KM

* Trường hợp tham số chọn Đơn tính không là Đơn vị tính chính: SL bán KM = tổng Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng + tổng Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác.

Trong đó:

Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng là tổng Số lượng của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số, có tích chọn ở trường thông tin Hàng KM và Đơn vị tính là Đơn vị tính tương ứng của dòng

Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác:

  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Nhân: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của đơn hàng chọn Đơn vị tính khác chia cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa
  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Chia: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của đơn hàng chọn Đơn vị tính khác nhân cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa

SL bán KM theo ĐVTC: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số và có tích chọn ở trường thông tin Hàng KM

Số lượng bán = SL bán không KM + SL bán KM

Số lượng bán theo ĐVTC = SL bán không KM theo ĐVTC + SL bán KM theo ĐVTC

Thành tiền bán: là Thành tiền của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số

Thành tiền bán sau CK: là Thành tiền sau CK của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số

Tổng tiền bán: là Tổng tiền của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tham số

SL trả lại:

* Trường hợp tham số chọn Đơn vị tính là Đơn vị tính chính: SL trả lại là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số

* Trường hợp tham số chọn Đơn tính không là Đơn vị tính chính: SL trả lại = tổng Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng + tổng Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác.

Trong đó:

Số lượng theo Đơn vị tính tương ứng là tổng Số lượng của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số và Đơn vị tính là Đơn vị tính tương ứng của dòng

Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác:

  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Nhân: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Trả lại hàng bán chọn Đơn vị tính khác chia cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa
  • Đối với hàng hóa có thông tin Toán tử của Đơn vị tính chuyển đổi trong phân hệ Hàng hóa là Chia: Số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính khác = Số lượng theo Đơn vị tính chính của Trả lại hàng bán chọn Đơn vị tính khác nhân cho Tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính chuyển đổi đó trong phân hệ Hàng hóa

SL trả lại theo ĐVTC: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số

Thành tiền trả lại: là Thành tiền của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số

Thành tiền trả lại sau CK: là Thành tiền sau CK của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số

Tổng tiền trả lại: là Tổng tiền của hàng hóa tương ứng trong bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán thỏa mãn điều kiện tham số

Số lượng = SL bán – SL trả lại

Tỷ lệ SL (%) = Số lượng từng dòng *100/Tổng cộng số lượng

Thành tiền = Thành tiền bán – Thành tiền trả lại

Thành tiền sau CK = Thành tiền sau CK bán – Thành tiền sau CK trả lại

Tổng tiền = Tổng tiền bán – Tổng tiền trả lại

Tỷ lệ tổng tiền (%) = Tổng tiền từng dòng *100/Tổng cột Tổng tiền

Cập nhật 15/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng