1. Trang chủ
 2. 6. Thiết lập hệ thống
 3. 3. Tùy chỉnh Phân hệ và trường

3. Tùy chỉnh Phân hệ và trường

Để thiết lập các tùy chỉnh phân hệ và trường trên CRM, người dùng chọn vào biểu tượng trên thanh menu chính. Sau đó, chọn Tùy chỉnh/Phân hệ và trường.

3.1. Thiết lập phân hệ

3.1.1. Sắp xếp phân hệ

Chức năng này cho phép thiết lập ẩn hiện và sắp xếp thứ tự hiển thị danh sách phân hệ trên phần mềm.

Cách thực hiện:

 • Tại tab Phân hệ, nhấn Sắp xếp phân hệ.
 • Tích vào ô trống tại dòng chứa phân hệ để lựa chọn hiển thị/ẩn phân hệ. Nhấn và giữ tại dòng chứa phân hệ cần sắp xếp, sau đó kéo tới vị trí mong muốn.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.1.2. Thiết lập chi tiết phân hệ

Tại tab Phân hệ, di chuột đến phân hệ cần thiết lập chi tiết, nhấn biểu tượng để chọn thực hiện các chức năng:

 • Thiết lập bố cục: Xem chi tiết tại mục 3.2
 • Đổi tên
 • Danh sách trường: Chi tiết tại đây
 • Ghép trường phụ thuộc: Chi tiết tại đây
 • Ghép tiềm năng chuyển đổi
 • Ghép trường sinh các phân hệ hỗ trợ chức năng Sinh
 • Thiết lập trạng thái của thành viên chiến dịch

3.1.2.1. Đổi tên

Cho phép người dùng đổi tên hiển thị của phân hệ trên phần mềm.

Cách thực hiện:

 • Nhấn chọn Đổi tên.
 • Nhập tên mới muốn thay đổi.
 • Nhấn Cất để hoàn thành: Hệ thống hiển thị phân hệ bằng tên mới.

3.1.2.2. Ghép tiềm năng chuyển đổi (dành riêng cho phân hệ Tiềm năng)

Cho phép ghép giá trị của các trường trong phân hệ Tiềm năng với giá trị của trường trong phân hệ Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ khi được chuyển đổi tiềm năng.

Cách thực hiện:

 • Di chuột đến dòng phân hệ Tiềm năng, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn chọn Ghép tiềm tăng chuyển đổi
 • Người dùng thực hiện chọn các giá trị của trường được sinh ra tương ứng với trường gốc của phân hệ Tiềm năng.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

Lưu ý: Không thể ghép 1 trường của Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ với nhiều hơn 1 trường của Tiềm năng.

3.1.2.3. Ghép trường sinh (dành riêng cho phân hệ Cơ hội, Liên hệ, Khách hàng, Báo giá, Đơn hàng)

Cho phép ghép các giá trị của trường gốc với giá trị của trường được sinh ra trong phân hệ.

Cách thực hiện:

 • Di chuột đến dòng phân hệ Cơ hội/Liên hệ/Khách hàng/Báo giá/Đơn hàng, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn chọn Ghép trường sinh.
 • Nhấn chọn các giá trị của trường được sinh ra tương ứng với các trường gốc.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.1.2.4. Trạng thái của thành viên chiến dịch (dành riêng cho phân hệ Chiến dịch)

Cho phép tùy chỉnh trạng thái tham gia chiến dịch của khách hàng.

Cách thực hiện:

 • Nhấn chọn Trạng thái của thành viên chiến dịch: Hệ thống hiển thị bảng tùy chỉnh trạng thái tham gia chiến dịch.
 • Di chuột đến dòng trạng thái cần thiết lập, người dùng thực hiện các thao tác:
  • Đổi tên: Nhấn vào tên trạng thái, sau đó nhập tên mới
  • Thêm trạng thái mới: Nhấn biểu tượng
  • Xóa trạng thái: Nhấn biểu tượng
  • Sắp xếp các trạng thái: Giữ và kéo biểu tượng tại dòng trạng thái, sau đó kéo đến vị trí mong muốn
 • Nhất Cất để hoàn thành.

3.1.2.5. Ghép trường nhận xử lý ao cơ hội (dành riêng cho phân hệ Ao cơ hội)

Cho phép ghép giá trị của các trường trong phân hệ Ao cơ hội với giá trị của trường trong phân hệ Cơ hội, Khách hàng, Liên hệ khi nhận xử lý ao cơ hội.

Cách thực hiện:

 • Di chuột đến dòng phân hệ Ao cơ hội, nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn chọn Ghép trường nhận xử lý ao cơ hội
 • Người dùng thực hiện chọn các giá trị của trường được sinh ra tương ứng với trường gốc của phân hệ Ao cơ hội.
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.1.3. Quy trình bán hàng

Quy trình bán hàng là trình tự các hoạt động bán hàng mà nhân viên kinh doanh phải thực hiện đối với khách hàng tiềm năng để biến họ thành khách hàng chính thức. Chức năng này cho phép thiết lập quy trình bán hàng phù hợp với doanh nghiệp giúp tạo ra những hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quản lý.

Chi tiết tại đây.

3.2. Thiết lập bố cục

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập chi tiết bố cục của các phân hệ trên phần mềm. Chi tiết tại đây.

3.3. Danh sách trường thông tin

Danh sách các trường thông tin mặc định của hệ thống tại đây.

3.4. Tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin

Xem thiết lập tùy chỉnh thuộc tính trường thông tin tại đây.

3.5. Tùy chỉnh trường tại bảng thông tin hàng hoá

Chức năng này hỗ trợ người dùng tạo thêm các trường mở rộng trong Bảng thông tin hàng hóa tại phân hệ Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cách thực hiện:

 • Tại giao diện AMIS Bán hàng, nhấn vào biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Tùy chỉnh/Phân hệ và trường.
 • Nhấn vào phân hệ Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng/Hóa đơn muốn tùy chỉnh.
 • Vào tab Bảng thông tin hàng hóa, chọn bố cục muốn thiết lập (nếu phân hệ có nhiều bố cục).

3.5.1. Thêm mới trường

 • Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Thêm trường.
 • Chọn các thông tin của trường thêm mới bao gồm:
  • Chọn bố cục: Chọn bố cục sẽ hiển thị trường thông tin
  • Loại trường: Chọn định dạng trường muốn thiết lập. Hệ thống hỗ trợ mở rộng các trường dạng: Một dòng, Nhiều dòng, Ngày, Ngày/Giờ, Số nguyên.
  • Trường mở rộng: Chọn trường mở rộng tương ứng từ 1 đến 10.
   • Các trường này sẽ đồng bộ sang các trường mở rộng thứ tự tương ứng khi kết nối với AMIS Kế toán.
   • Đồng thời, khi sinh Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn từ các phân hệ liên quan thì các trường sẽ ngầm định thông tin theo đúng thứ tự này. Ví dụ: khi sinh Đơn hàng từ Báo giá, trường mở rộng 1 của Đơn hàng sẽ ngầm định lấy thông tin từ trường mở rộng 1 của Báo giá.
 • Sau đó nhấn Tiếp theo.
 • Tại giao diện Thuộc tính của trường mới, nhập thông tin thuộc tính trường. Các thông tin thiết lập tuỳ thuộc vào loại trường được chọn. Ví dụ như:
  • Tên trường
  • Số kí tự tối đa
  • Tích chọn Bắt buộc khai báo nếu muốn thiết lập là trường bắt buộc
  • Tích chọn Hiển thị gợi ý nếu muốn thiết lập gợi ý cho trường mới. Nhập gợi ý và chọn loại hiển thị của gợi ý: Di chuột biểu tượng/Văn bản chìm.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Nhấn Đồng ý để hoàn thành.

3.5.2. Sửa thiết lập các trường mở rộng

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin cần sửa, sau đó nhấn biểu tượng để thay đổi thiết lập trường mở rộng.

Hệ thống cho phép sửa lại bố cục hiển thị trường thông tin và các thuộc tính Tên trường, Số ký tự tối đa, Bắt buộc nhập, Hiển thị gợi ý. Bạn không thể thay đổi được loại trường và thứ tự trường mở rộng đã chọn.

3.5.3. Xoá trường mở rộng đã thiết lập

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, di chuột vào trường thông tin cần xoá, sau đó nhấn biểu tuợng để thực hiện xoá trường thông tin.

Lưu ý: Việc xoá trường thông tin này, hệ thống sẽ xoá trường đó khỏi tất cả bố cục đồng thời xoá các dữ liệu đã phát sinh tại trường thông tin đó và không thể khôi phục lại được.

3.5.4. Sắp xếp trường

 • Để sắp xếp thứ tự hiển thị các trường trên bảng thông tin hàng hoá, tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích/Sắp xếp.
 • Nhấn và giữ tại dòng chứa trường thông tin cần sắp xếp, sau đó kéo tới vị trí mong muốn.
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt
 • Nhấn Cất để hoàn thành.

3.5.5. Thiết lập độ rộng cột của các trường

Chức năng này cho phép thiết lập độ rộng cột trong bảng thông tin hàng hóa dùng chung trong toàn công ty.

Cách thực hiện

 • Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thay đổi độ rộng cột.
 • Nhập giá trị độ rộng của các cột muốn thay đổi là số nguyên trong khoảng 1 – 999. Sau đó nhấn Cất để lưu lại thay đổi.

Lưu ý:

 • Độ rộng tính theo đơn vị pixel với quy đổi 1cm xấp xỉ 38 pixel. Nghĩa là nếu cột Đơn vị tính điền giá trị độ rộng là 38 thì trên bảng thông tin hàng hóa sẽ hiển thị cột có độ rộng 1 cm.
 • Thiết lập này sẽ được áp dụng cho tất cả người dùng.

3.5.6. Phân quyền chỉnh sửa trường

Khi người dùng chọn hàng hoá Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn, hệ thống đã ngầm định các thông tin theo danh mục như Diễn giải, Đơn vị tính, Đơn giá,… Trường hợp, Doanh nghiệp quy định các thông tin hàng hóa là cố định, kinh doanh không được thay đổi các thông tin đó => Quản lý mong muốn có thể chặn không cho phép kinh doanh thay đổi các thông tin mà hệ thống đã ngầm định từ danh mục đã khai báo để tránh sai sót.

 • Ví dụ: Nếu doanh nghiêp quy định giá bán hàng hóa là cố định, kinh doanh không được phép bán hàng với đơn giá khác đơn giá đã được quy định tại danh mục.

Chức năng này cho phép thiết lập phân quyền cho người dùng nào được phép chỉnh sửa các trường trong bảng thông tin hàng hóa như Đơn giá, Chiết khấu, Đơn vị tính,… để hạn chế sai sót/gian lận trong quá trình bán hàng của kinh doanh.

Cách thực hiện

 • Tại tab Bảng thông tin hàng hóa trong thiết lập phân hệ, di chuột vào trường thông tin muốn phân quyền, sau đó nhấn biểu tượng để thực hiện phân quyền sửa trường.
 • Tại màn hình popup bật lên, người dùng loại bỏ vai trò không được phép sửa trường và chọn thêm vai trò được phép sửa.
  • Đối với vai trò không được phép sửa thì tại bảng hàng hóa trong phân hệ được thiết lập, cột thông tin đó sẽ không cho phép người dùng có vai trò đó được thay đổi giá trị.
  • Ví dụ: Thiết lập cho vai trò nhân viên kinh doanh không được sửa Đơn giá trong Đơn hàng, thì khi nhân viên kinh doanh lập Đơn hàng, chọn hàng hóa vào thì tại bảng thông tin hàng hóa đơn giá sẽ tự động lấy từ đơn giá được khai báo trong danh mục nhưng người dùng sẽ không sửa được giá tị này.

Lưu ý: Nếu người dùng được thiết lập không sửa đơn giá, thì khi chọn hàng hóa vào vẫn được phép chọn lại các đơn giá bán từ danh mục và chính sách giá nhưng không được nhập tay giá trị.

3.5.7. Thiết lập sử dụng nhiều đơn vị tính

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề như Thực phẩm, Dược phẩm,… thường quản lý theo nhiều đơn vị tính. Ví dụ nhập kho, lưu kho số lượng lớn theo kiện/thùng nhưng bán cho khách hàng thì có thể theo là kg/hộp.

Khi bán hàng cho khách hàng lấy số lượng lớn, ví dụ khách hàng mua 200 kg thực phẩm (tương đương 10 kiện hàng) thì khi giao hàng để thuận tiện việc giao nhận, kiểm hàng bộ phận giao vận sẽ giao hàng theo kiện. Bộ phận kinh doanh mong muốn có thể hiển thị đầy đủ thông tin theo đơn vị tính khách hàng đặt và cả thông tin quy đổi ra đơn vị chính để chuyển bộ phận giao vận xử lý nhanh chòng và lập đơn hàng gửi khách hàng kiểm tra được dễ dàng.

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin quy đổi theo đơn vị tính chính khi sử dụng nhiều đơn vị tính cho hàng hóa trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng, Báo giá, Hóa đơn, Cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng nhiều đơn vị tính theo nhu cầu và tích chọn các thông tin theo Đơn vị tính chính muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Tại bảng thông tin hàng hóa của các phân hệ Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, hiển thị các thông tin liên quan đến đơn vị tính chính:

 • Đơn vị tính chính: là đơn vị tính chính của hàng hóa.
 • Tỷ lệ: là tỷ lệ chuyển đổi của Đơn vị tính được chọn so với Đơn vị tính chính được khai báo tại phân hệ Hàng hóa.
 • Toán tử: là phép tính quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
 • SL theo ĐVTC: là số lượng được quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
  • Trường này được tính theo công thức
   • Nếu toán tử là Nhân thì SL theo ĐVTC = Số lượng * Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì SL theo ĐVTC = Số lượng / Tỷ lệ
  • Nếu người dùng sửa thông tin SL theo ĐVTC trong bảng hàng hóa thì hệ thống tự động tính lại Số lượng theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Số lượng = SL theo ĐVTC / Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Số lượng = SL theo ĐVTC * Tỷ lệ
 • Đơn giá theo ĐVTC: là đơn giá được quy đổi từ Đơn vị tính được chọn sang Đơn vị tính chính.
  • Trường này được tính theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Đơn giá theo ĐVTC = Đơn giá / Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Đơn giá theo ĐVTC = Đơn giá * Tỷ lệ
  • Nếu người dùng sửa thông tin Đơn giá theo ĐVTC trong bảng hàng hóa thì hệ thống tự động tính lại Đơn giá theo công thức:
   • Nếu toán tử là Nhân thì Đơn giá = Đơn giá theo ĐVTC * Tỷ lệ
   • Nếu toán tử là Chia thì Đơn giá = Đơn giá theo ĐVTC/Tỷ lệ

Lưu ý: Các trường thông tin này đồng bộ với các trường tương ứng trong bảng hàng hóa của Đơn đặt hàng, Hợp đồng tương ứng trên phần mềm AMIS.ACT khi có kết nối.

3.5.7. Thiết lập sử dụng số lô, hạn sử dụng

Đối với doanh nghiệp bán buôn hàng thực phẩm nhập khẩu, dược phẩm, mỹ phẩm…, mỗi lô hàng thường có hạn sử dụng khác nhau và đơn giá chênh lệch nhiều (do biến động tỷ giá và mùa vụ). Khi khách hàng mua hàng, tùy nhu cầu và giá cả thương lượng của khách hàng mà kinh doanh sẽ điều phối, chọn lô hàng bán cho khách để đảm bảo lợi nhuận

Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin liên quan khi sử dụng số lô, hạn sử dụng trong bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa trong thiết lập phân hệ Đơn hàng, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng số lô, hạn sử dụng theo nhu cầu và tích chọn các thông tin theo số lô, HSD muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Tại bảng thông tin hàng hóa của phân hệ Đơn hàng, hiển thị các thông tin liên quan đến số lô, HSD:

 • Số lô: hiển thị danh sách số lô của hàng hóa của dòng từ tra cứu tồn kho theo lô và theo phân quyền kho
 • Hạn sử dụng: là hạn sử dụng của số lô tương ứng
 • ĐG tồn theo lô: là đơn giá tồn kho theo số lô tương ứng

3.5.8. Sử dụng công thức tính số lượng

Đối với các mặt hàng đặc thù (sắt, tôn,…), doanh nghiệp sẽ quy định giá bán dựa trên kích thước của hàng hóa. Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị các thông tin liên quan trong công thức tính số lượng khi khai báo hàng hóa.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Sử dụng công thức tính số lượng theo nhu cầu và tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên bảng hàng hóa. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Để cập nhật công thức tính cho hàng hóa, xem chi tiết tại đây.

3.5.9. Hiển thị cột Mã quy cách

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh quần áo, máy móc, thiết bị, mỗi hàng hóa thường có nhiều đặc tính (mã quy cách): quần áo có nhiều màu sắc, kích thước; xe máy có số khung, số máy riêng;… Chức năng này cho phép thiết lập hiển thị mã quy cách lên bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng/Hóa đơn.

Hướng dẫn thực hiện

Tại tab Bảng thông tin hàng hóa, nhấn Tiện ích và chọn Thiết lập.

Người dùng Bật/Tắt lựa chọn Hiển thị cột Mã quy cách theo nhu cầu. Sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 26/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

icon messenger