1. Trang chủ
  2. Quản lý chương trình tích lũy

Quản lý chương trình tích lũy

Doanh nghiệp triển khai các chương trình tích lũy khi khách hàng mua đạt tới số lượng/giá trị nhất định thì khách hàng sẽ được hưởng khuyến mại.

Chức năng cho phép thiết lập các chương trình tích lũy trong quá trình mua hàng của khách hàng để đáp ứng các chương trình doanh nghiệp đang triển khai.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới chương trình tích lũy

Trên AMIS Khuyến mại, tại tab Tích lũy, nhấn Thêm và chọn 1 trong các loại tích lũy.

Khai báo các thông tin chung về chương trình tích lũy.

Lựa chọn các thông tin điều kiện của đơn hàng được tích lũy.

Chọn các thông tin áp dụng cho chương trình tích lũy.

Riêng đối với tích lũy loại Đạt giá trị – Chiết khấu % và Đạt giá trị – Chiết khấu tiền: Có thêm thông tin Thêm dòng chiết khấu tích lũy (Nếu tích chọn sử dụng thông tin này, khi áp dụng chương trình tích lũy, hệ thống sẽ hiển thị thêm dòng Chương trình tích lũy ở bảng thông tin hàng hóa để phân biệt với chiết khấu của CTKM).

Tại mục Thông tin khuyến mại, tùy theo loại khuyến mại được chọn mà khai báo các thông tin khác nhau (các thông tin khuyến mại này được áp dụng khi khách hàng tích lũy đạt đủ điều kiện):

(Anh/Chị nhấn vào tên loại tích lũy để xem hướng dẫn chi tiết)

Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu %
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu tiền
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – tặng hàng
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng chương trình tích lũy

Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng hàng hóa được tặng

Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng chương trình tích lũy

Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu %
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu tiền
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – tặng hàng
Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng chương trình tích lũy
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng chương trình tích lũy

Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng hàng hóa được tặng

Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng chương trình tích lũy

Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu %
Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
% giảm: Khai báo số % được giảm cho đơn hàng khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu tiền
Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho đơn hàng mua khi áp dụng chương trình tích lũy
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng chương trình tích lũy

Đơn hàng – đạt giá trị – tặng hàng
Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng chương trình tích lũy
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng chương trình tích lũy

Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng của tất cả hàng hóa được tặng

Khi di chuột vào từng dòng trong mục Thông tin khuyến mại, anh/chị có thể thực hiện các chức năng: Sao chép dữ liệu xuống dòng dưới trong bảng thông tin khuyến mại, Xóa dòng, Di chuyển sắp xếp vị trí các dòng.

Các chức năng khác tại mục thông tin khuyến mại:

  • Thêm dòng: Thêm dòng mới trong bảng thông tin khuyến mại.
  • Chọn hàng hóa: Chọn hàng loạt hàng hóa vào bảng thông tin khuyến mại.
  • Nhập khẩu: Nhập khẩu thông tin khuyến mại từ tệp có sẵn của anh/chị vào bảng.
  • Xuất khẩu: Xuất khẩu danh sách các thông tin trong bảng thông tin khuyến mại ra file định dạng xlsx.

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm mới chương trình tích lũy.

2. Danh sách chương trình tích lũy

2.1 Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Phần mềm hiện cung cấp sẵn các giao diện: Tất cả tích lũy, Tích lũy đang hoạt động, Tích lũy ngừng hoạt động.

2.1. Bộ lọc chương trình tích lũy

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thùng rác

Tại màn hình danh sách chương trình tích lũy, nhấn biểu tượng và chọn Thùng rác: Phần mềm hiển thị các chương trình tích lũy đã bị xóa trong thùng rác.

Xem chi tiết các thao tác trong Thùng rác tại đây.

2.4. Chức năng cho từng bản ghi

Tích chọn 1 hoặc nhiều chọn bản ghi, phần mềm hiển thị các chức năng:

  • Kích hoạt: Cho phép kích hoạt chương trình tích lũy
  • Ngừng kích hoạt: Cho phép ngừng kích hoạt chương trình tích lũy
  • Xóa: Cho phép xóa chương trình tích lũy

Di chuột vào dòng và nhấn biểu tượng  để sửa chương trình tích lũy.

3. Chi tiết chương trình tích lũy

Tại màn hình danh sách chương trình tích lũy, nhấn vào thông tin Mã chương trình hoặc Tên chương trình để hiển thị giao diện chi tiết chương trình tích lũy.

3.1. Kích hoạt chương trình tích lũy

Cho phép thực hiện kích hoạt (đối với chương trình tích lũy chưa kích hoạt) để sử dụng chương trình tích lũy.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình tích lũy chưa kích hoạt, nhấn Kích hoạt.

3.2. Ngừng kích hoạt chương trình tích lũy

Cho phép thực hiện ngừng kích hoạt (đối với chương trình tích lũy đã kích hoạt) để dừng sử dụng chương trình tích lũy

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình tích lũy đã kích hoạt, nhấn Ngừng kích hoạt.

3.3. Sửa

Cho phép sửa bản ghi chương trình tích lũy.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình tích lũy, nhấn Sửa.

Sửa các thông tin của chương trình tích lũy, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.3. Nhân bản

Cho phép nhân bản toàn bộ thông tin của bản ghi đang xem sang 1 bản ghi mới.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình tích lũy, nhấn biểu tượng  và chọn Nhân bản.

Khi chọn Nhân bản chương trình tích lũy thì hệ thống sẽ lấy thông tin tương ứng với chương trình tích lũy đó. Anh/Chị sửa các thông tin (nếu cần), sau đó nhấn Lưu để hoàn thành nhân bản sang 1 chương trình tích lũy mới.

3.4. Xóa

Cho phép xóa chương trình tích lũy.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghichương trình tích lũy, nhấn biểu tượng  và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa chương trình tích lũy.

Cập nhật 24/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận