1. Trang chủ
 2. Quản lý chương trình khuyến mại

Quản lý chương trình khuyến mại

Phần mềm AMIS Khuyến mại dùng để quản lý các chương trình bán hàng khuyến mại trong doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới chương trình khuyến mại

Tại giao diện AMIS Khuyến mại, nhấn Thêm và chọn 1 trong các loại khuyến mại.

Khai báo các thông tin chung về chương trình khuyến mại.

Lưu ý:

 • Loại khuyến mại Mua 1 hàng hóa/Mua nhiều hàng hóa có thêm thông tin Đơn vị tính.
 • Loại khuyến mại Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – giảm tiền trên đơn giá không có thông tin KM theo cấp số nhân.
 • Loại khuyến mại Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu % và Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu tiền có thêm thông tin Kiểu chiết khấu. Trong đó:

Thêm dòng chiết khấu đơn hàng: Khi áp dụng CTKM vào đơn hàng, hệ thống sẽ thêm 1 dòng thông tin chiết khấu đơn hàng ở cuối bảng thông tin hàng hóa.

Phân bổ theo tỷ lệ số lượng: Khi áp dụng CTKM vào đơn hàng, hệ thống sẽ phân bổ đều giá trị chiết khấu vào các dòng hàng hóa theo số lượng hàng hóa.

Phân bổ theo tỷ lệ thành tiền: Khi áp dụng CTKM vào đơn hàng, hệ thống sẽ phân bổ đều giá trị chiết khấu vào các dòng hàng hóa theo thành tiền của hàng hóa.

Tại mục Thông tin khuyến mại, tùy theo loại khuyến mại được chọn mà khai báo các thông tin khác nhau:

(Anh/Chị nhấn vào tên loại khuyến mại để xem hướng dẫn chi tiết)

Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – giảm tiền trên đơn giá

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm trên đơn giá của hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu %

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu tiền


Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt số lượng – tặng hàng

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Số lượng: Khai báo số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng hàng hóa được tặng

Khai báo số lượng và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa được tặng.


Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu %

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu tiền

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua 1 hàng hóa – đạt giá trị – tặng hàng

Hàng hóa mua: Chọn hàng hóa được áp dụng CTKM
Đơn vị tính: Là đơn vị tính của hàng hóa được chọn (thông tin này không được sửa lại)
Giá trị: Khai báo giá trị của hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng hàng hóa được tặng

Khai báo số lượng và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa được tặng.

Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu %

Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa và số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại mua hàng:
Mua tất cả hàng hóa (là mua toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng mua của từng hàng hóa
Mua bất kỳ trong các hàng hóa (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng mua của hàng hóa

Khai báo số lượng hàng hóa mua và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa mua.

% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt số lượng – chiết khấu tiền

Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa và số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại mua hàng:
Mua tất cả hàng hóa (là mua toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng mua của từng hàng hóa
Mua bất kỳ trong các hàng hóa (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng mua của hàng hóa

Khai báo số lượng hàng hóa mua và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa mua.

Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt số lượng – tặng hàng

Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa và số lượng hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại mua hàng:
Mua tất cả hàng hóa (là mua toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng mua của từng hàng hóa
Mua bất kỳ trong các hàng hóa (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng mua của hàng hóa

Khai báo số lượng hàng hóa mua và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa mua.

Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng của tất cả hàng hóa được tặng


Khai báo số lượng hàng hóa tặng và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa tặng.

Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu %


Mua tất cả/bất kỳ: Chọn 1 trong 2 loại mua hàng: Tất cả (là mua tất cả hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn mới thỏa mãn để áp dụng CTKM) hoặc Bất kỳ (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn để được áp dụng CTKM)
Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa được áp dụng CTKM
Giá trị: Khai báo tổng giá trị của các hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
% giảm: Khai báo số % được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt giá trị – chiết khấu tiền


Mua tất cả/bất kỳ: Chọn 1 trong 2 loại mua hàng: Tất cả (là mua tất cả hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn mới thỏa mãn để áp dụng CTKM) hoặc Bất kỳ (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn để được áp dụng CTKM)
Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa được áp dụng CTKM
Giá trị: Khai báo tổng giá trị của các hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho hàng hóa mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Mua nhiều hàng hóa – đạt giá trị – tặng hàng


Mua tất cả/bất kỳ: Chọn 1 trong 2 loại mua hàng: Tất cả (là mua tất cả hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn mới thỏa mãn để áp dụng CTKM) hoặc Bất kỳ (là mua ít nhất 1 hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn để được áp dụng CTKM)
Hàng hóa mua: Chọn các hàng hóa được áp dụng CTKM
Giá trị: Khai báo tổng giá trị của các hàng hóa phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng của tất cả hàng hóa được tặng

Khai báo số lượng hàng hóa tặng và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa tặng.

Nhấn Lưu để chọn hàng hóa được tặng.

Tối đa: Khai báo số lượng hàng hóa tối đa được tặng khi áp dụng CTKM
Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu %


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
% giảm: Khai báo số % được giảm cho đơn hàng khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Đơn hàng – đạt giá trị – chiết khấu tiền


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Số tiền giảm: Khai báo số tiền được giảm cho đơn hàng mua khi áp dụng CTKM
Tối đa: Khai báo số tiền tối đa được giảm cho hàng hóa khi áp dụng CTKM
Đơn hàng – đạt giá trị – tặng hàng


Giá trị: Khai báo giá trị của đơn hàng phải thỏa mãn để được áp dụng CTKM
Tặng hàng hóa: Chọn hàng hóa được tặng khi áp dụng CTKM
Người dùng chọn 1 trong 2 loại tặng hàng:
Tặng tất cả hàng hóa (là tặng toàn bộ hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và số lượng của từng hàng hóa được tặng
Tặng bất kỳ trong các hàng hóa (là tặng 1 hoặc nhiều hàng hóa trong danh sách hàng hóa được chọn): Chọn các hàng hóa và tổng số lượng của tất cả hàng hóa được tặng

Khai báo số lượng hàng hóa tặng và nhấn Lưu để hoàn thành chọn hàng hóa tặng.

Khi di chuột vào từng dòng trong mục Thông tin khuyến mại, anh/chị có thể thực hiện các chức năng: Sao chép dữ liệu xuống dòng dưới trong bảng thông tin khuyến mại, Xóa dòng, Di chuyển sắp xếp vị trí các dòng.

Các chức năng khác tại mục thông tin khuyến mại:

 • Thêm dòng: Thêm dòng mới trong bảng thông tin khuyến mại.
 • Chọn hàng hóa: Chọn hàng loạt hàng hóa vào bảng thông tin khuyến mại.
 • Nhập khẩu: Nhập khẩu thông tin khuyến mại từ tệp có sẵn của anh/chị vào bảng.
 • Xuất khẩu: Xuất khẩu danh sách các thông tin trong bảng thông tin khuyến mại ra file định dạng xlsx.

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm mới chương trình khuyến mại.

2. Danh sách chương trình khuyến mại

2.1 Thiết lập giao diện

Giao diện là hiển thị lên danh sách nhóm các bản ghi thỏa mãn điều kiện được thiết lập sẵn. Thiết lập giao diện giúp hiển thị danh sách dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.

Phần mềm AMIS Khuyến mại hiện cung cấp sẵn các giao diện: Tất cả khuyến mại, Khuyến mại đang hoạt động, Khuyến mại ngừng hoạt động

2.1. Bộ lọc chương trình khuyến mại

Cho phép thiết lập giá trị bộ lọc và lưu bộ lọc giúp tìm kiếm các bản ghi nhanh chóng.

Người dùng tích chọn trường thông tin để hiển thị ô nhập dữ liệu tìm kiếm nhanh chóng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2.3. Thùng rác

Tại màn hình danh sách chương trình khuyến mại, nhấn biểu tượng và chọn Thùng rác: Phần mềm hiển thị các chương trình khuyến mại đã bị xóa vào thùng rác.

Xem chi tiết các thao tác trong Thùng rác tại đây.

2.4. Chức năng cho từng bản ghi

Tích chọn 1 hoặc nhiều chọn bản ghi, phần mềm hiển thị các chức năng:

 • Kích hoạt: Cho phép kích hoạt chương trình khuyến mại
 • Ngừng kích hoạt: Cho phép ngừng kích hoạt chương trình khuyến mại
 • Xóa: Cho phép xóa chương trình khuyến mại

Di chuột vào dòng và nhấn biểu tượng để sửa chương trình khuyến mại

3. Chi tiết bản ghi chương trình khuyến mại

Tại màn hình danh sách CTKM, nhấn vào thông tin Mã chương trình hoặc Tên chương trình để hiển thị giao diện chi tiết CTKM.

3.1. Kích hoạt chương trình khuyến mại

Cho phép thực hiện kích hoạt (đối với CTKM chưa kích hoạt) để sử dụng chương trình khuyến mại.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi CTKM chưa kích hoạt, nhấn Kích hoạt.

3.2. Ngừng kích hoạt chương trình khuyến mại

Cho phép thực hiện ngừng kích hoạt (đối với CTKM đã kích hoạt) để dừng sử dụng chương trình khuyến mại.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi CTKM đã kích hoạt, nhấn Ngừng kích hoạt.

3.3. Sửa

Cho phép sửa bản ghi chương trình khuyến mại.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi CTKM, nhấn Sửa.

Sửa các thông tin của CTKM, sau đó nhấn Lưu để hoàn thành.

3.3. Nhân bản

Cho phép nhân bản toàn bộ thông tin của bản ghi đang xem sang 1 bản ghi mới.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình khuyến mại, nhấn biểu tượng và chọn Nhân bản.

Khi chọn Nhân bản CTKM thì hệ thống sẽ lấy thông tin tương ứng với CTKM đó. Anh chị sửa các thông tin (nếu cần), sau đó nhấn Lưu để hoàn thành nhân bản sang 1 CTKM mới.

3.4. Xóa

Cho phép xóa chương trình khuyến mại.

Hướng dẫn thực hiện

Tại chi tiết bản ghi chương trình khuyến mại, nhấn biểu tượng và chọn Xóa.

Nhấn Đồng ý để xác nhận xóa CTKM.

Cập nhật 20/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận