1. Trang chủ
 2. Báo cáo tổng quan tình hình kinh doanh

Báo cáo tổng quan tình hình kinh doanh

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Quản lý, Giám đốc theo dõi được tình hình chăm sóc Cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi thành Cơ hội thắng của NVKD để đưa ra đánh giá về tình hình kinh doanh và có giải pháp xử lý kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Tổng quan, người dùng chọn đơn vị và tham số báo cáo cần xem (biểu tượng ), nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Tham số chọn Phân tích theo Cơ hội

Màn hình báo cáo
 • Số lượng cơ hội đang thực hiện: là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo Mở
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số thắng: là tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số kỳ vọng: là tổng tiền Doanh số kỳ vọng của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Giai đoạn của cơ hội thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công, Mở
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ chiến thắng = Tổng số tiền của Cơ hội có giai đoạn thuộc loại dự báo là Kết thúc thành công / Tổng số tiền của tất cả Cơ hội

Trong đó, các Cơ hội lấy dữ liệu thỏa mãn điều kiện:

– Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)

– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

 • Tỷ lệ chênh lệch = |Kì này – Kì trước| *100/Kì trước (%)

Trường hợp 2: Tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng/Đơn hàng ghi nhận

Màn hình báo cáo
 • Số lượng đơn hàng: là tổng số lượng đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số; Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
 • Doanh số đặt hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số; Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
 • Thực thu: là tổng Thực thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số; Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
 • Còn phải thu: là tổng Còn phải thu của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con (Nếu tham số có chọn Nhân viên thì Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số; Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng ghi nhận thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi
  • Thống kê theo đơn hàng được chọn ở tham số
 • Tỷ lệ chênh lệch = |Kì này – Kì trước| *100/Kì trước (%)
Cập nhật 08/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?