1. Trang chủ
  2. Áp dụng tích điểm cho đơn hàng trên AMIS CRM

Áp dụng tích điểm cho đơn hàng trên AMIS CRM

Cho phép NVKD áp dụng các chương trình tích điểm đã thiết lập tại phần mềm AMIS Khuyến mại vào đơn hàng trên AMIS CRM.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Hệ thống áp dụng chương trình tích điểm vào đơn hàng trên AMIS CRM theo thời điểm của đơn hàng đã được thiết lập. Xem hướng dẫn thiết lập thời điểm tích điểm tại đây.

Ở dưới bảng hàng hóa hiển thị thông tin Điểm hiện tại của khách hàng của đơn hàng.

Nhấn vào Điểm hiện tại để xem thêm các thông tin:

  • Điểm đổi đơn hàng: là điểm đổi tại đơn hàng đang thao tác
  • Điểm tích đơn hàng: là số điểm có thể tích được cho đơn hàng

Cách tính Điểm tích đơn hàng như sau:

Ở bảng hàng hóa, từng dòng hàng hóa trong đơn hàng sẽ được áp dụng 1 chương trình tích điểm mà hàng hóa đó thỏa mãn.

Nếu hàng hóa thỏa mãn đồng thời nhiều chương trình tích điểm thì hệ thống áp dụng chương trình tích điểm có trường thông tin Thứ tự ưu tiên nhỏ nhất trong các chương trình.

Điểm tích đơn hàng là tổng điểm của từng hàng hóa được tích điểm trong đơn hàng.

Nếu điểm tích đơn hàng tính toán bằng số thập phân thì hệ thống lấy số nguyên nhỏ hơn gần nhất với kết quả đó làm điểm. Ví dụ: Điểm đơn hàng tính ra bằng 6,7 điểm => Hệ thống lấy là 6 điểm).

Cập nhật 19/06/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng