1. Trang chủ
  2. Tự động gộp trùng

Tự động gộp trùng

Giúp tự động tìm kiếm và gộp hàng loạt bản ghi trùng 1 trường thông tin.

Cách thực hiện

Trên giao diện Danh sách bản ghi, người dùng nhấn, chọn Tự động gộp trùng

Chọn các trường thông tin làm căn cứ để gộp trùng.

Nhấn Kiểm tra và gộp trùng. Chương trình thực hiện kiểm tra và gộp trùng trên phân hệ người dùng lựa chọn.

Nhấn Đồng ý.

Chương trình hiển thị thông báo Kết quả gộp trùng.

Trường hợp người dùng chọn 2 hoặc 3 trường để gộp trùng, nếu có nhiều bản ghi không trùng tất cả các trường nhưng chỉ trùng 1 hoặc 2 trường thì chương trình sẽ nhắc nhở người dùng thực hiện gộp trùng thủ công bằng cách nhấn Thực hiện ngay trên thông báo “Kết quả gộp trùng”.

Tại đây, chương trình liệt kê danh sách các bản ghi trùng có mâu thuẫn dựa trên trường thông tin người dùng lựa chọn để làm căn cứ gộp trùng.

Nhấn Xem.

Lưu ý:

  • Trường hợp có nhiều hơn 2 bản ghi bị trùng thì khi nhấn Xem chương trình cho phép người dùng lựa chọn bản ghi trùng muốn gộp. 
  • Người dùng lựa chọn ít nhất 2 bản ghi và tối đa 3 bản ghi để thực hiện gộp trùng.
  • Nhấn Tiếp theo.

Chương trình mặc định lấy bản ghi người dùng chọn đầu tiên là bản ghi chính (người dùng có thể chọn bản ghi khác là bản ghi chính).

Lựa chọn trường thông tin của bản ghi là bản ghi chính.

  • Nhấn Chọn tất cả để chọn tất cả trường thông tin của bản ghi đó là bản ghi chính.
  • Hoặc lựa chọn trường thông tin của từng bản ghi vào bản ghi chính.

Nhấn Gộp.

Nhấn Gộp ngay.

Cập nhật 14/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?