1. Trang chủ
  2. Tùy chỉnh nhanh cột thông tin trên màn hình danh sách

Tùy chỉnh nhanh cột thông tin trên màn hình danh sách

Chức năng cho phép người dùng tùy chỉnh các cột thông tin trên màn hình danh sách (ẩn/hiện cột thông tin, thay đổi thứ tự các cột,…)

Hướng dẫn thực hiện

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn vào tên cột thông tin muốn tùy chỉnh để hiển thị các chức năng:

  • Tăng/Giảm: Chức năng cho phép sắp xếp dữ liệu trong cột thông tin theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

Nhấn Tăng hoặc Giảm để sắp xếp dữ liệu trong cột thông tin tương ứng.

  • Ghim cột: Chức năng cho phép cố định cột thông tin đang chọn.

Nhấn Ghim cột để cố định cột thông tin đang chọn, đồng thời cột thông tin này được chuyển lên vị trí đầu tiên.

Khi người dùng kéo sang xem các cột khác thì cột thông tin này không di chuyển.

Lưu ý: Đối với các cột đang được ghim sẽ hiển thị là Bỏ ghim cột để cho phép bỏ cố định cột khi cần.

  • Thêm cột: Chức năng cho phép thêm cột thông tin vào màn hình danh sách

Nhấn Thêm cột và chọn Bên trái hoặc Bên phải để thêm cột thông tin ở vị trí tương ứng.

Tích chọn cột thông tin muốn thêm. Sau đó nhấn Đồng ý để hoàn thành.

  • Ẩn cột: Chức năng cho phép ẩn cột thông tin đang chọn.

Nhấn Ẩn cột để ẩn cột thông tin trên màn hình danh sách.

  • Đặt làm cột đầu tiên: Chức năng cho phép chuyển nhanh cột thông tin đang chọn thành cột thông tin ở vị trí đầu tiên trên danh sách.

Nhấn Đặt làm cột đầu tiên để đặt cột thông tin đang chọn làm cột đầu tiên trên danh sách.

  • Tìm kiếm: Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin trong cột thông tin.

Nhấn Tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm thông tin trong cột.

Hệ thống hiển thị bộ lọc ở thanh bên trái với điều kiện lọc tương ứng với cột thông tin đã chọn. Người dùng chọn điều kiện lọc thông tin. Sau đó nhấn Áp dụng để hoàn thành.

Cập nhật 05/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận