1. Trang chủ
 2. Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý bán hàng theo dõi, đánh giá được tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của nhóm mình phụ trách nhằm đưa ra giải pháp kịp thời để có thể đạt hoặc vượt mức doanh số được giao.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên ứng dụng AMIS Bán hàng mobile, vào Trang chủ.

Bước 2: Tại biểu đồ Mục tiêu doanh số, chọn các tham số: Thời gian, Thống kê theo, Phân tích theo

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Mục tiêu: Nếu tham số Thời gian được chọn là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Tuần trước, Tuần này thì lấy lên tổng Mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị tương ứng và Thời gian chọn kỳ báo cáo và tiêu chí Phân tích theo (tại phân hệ Mục tiêu doanh số).

Nếu chọn xem báo cáo theo Đơn vị cấp cao nhất thì Mục tiêu = Tổng mục tiêu của các Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị cấp cao nhất.

 • Đã thực hiện:

– Nếu tham số chọn Phân tích theo Cơ hội thắng: Lấy lên tổng Số tiền của Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại tham số và cấp con
 • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
 • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

– Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi: Lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DS liên quan của Đơn hàng) thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại tham số và cấp con
 • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
 • Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Đơn hàng thỏa mãn điều kiện Thống kê theo được chọn ở tham số

– Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận: Lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số (lấy trong DS liên quan của Đơn hàng) thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn tại tham số và cấp con
 • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi/Hủy doanh số
 • Ngày nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Đơn hàng thỏa mãn điều kiện Thống kê theo được chọn ở tham số
 • Tỷ lệ thực hiện = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu (%)
 • Còn thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện
Cập nhật 03/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận