1. Trang chủ
  2. Thiết lập cá nhân

Thiết lập cá nhân

Nhóm người dùng

Trong quá trình làm việc, tương tác trong nội bộ doanh nghiệp thường sẽ có những nhóm, bộ phận thường xuyên tương tác (gửi email, trao đổi công việc,…).

Chức năng cho phép doanh nghiệp tạo ra các nhóm người dùng để thuận tiện chọn nhanh khi gửi email, trao đổi công việc liên quan.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Thiết lập cá nhân/Nhóm người dùng.

1. Thêm nhóm người dùng

Trên giao diện danh sách Nhóm người dùng, nhấn Thêm nhóm.

Khai báo Tên nhóm.

Chọn người dùng vào nhóm: có 2 cách:

  • Chọn lần lượt từng người dùng: Nhấn chọn từng người dùng vào nhóm
  • Chọn nhanh nhiều người dùng: Nhấn biểu tượng

Tại đây, có thể tìm kiếm người dùng theo Tên người dùng, Mã nhân viên, Email cơ quan hoặc lọc theo cơ cấu tổ chức/nhóm người dùng.

Tích chọn những người dùng muốn thêm vào nhóm, sau đó nhấn Chọn.

Nhấn Lưu để hoàn thành thêm nhóm người dùng.

2. Sửa/Xóa nhóm người dùng

Tại màn hình danh sách nhóm, di chuột đến dòng chứa nhóm muốn thao tác và nhấn biểu tượng Sửa/Xóa tương ứng.

Cập nhật 26/11/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng