1. Trang chủ
  2. Theo dõi đơn hàng, hoạt động do NVKD đi thị trường đúng tuyến/ngoài tuyến/có ghé thăm

Theo dõi đơn hàng, hoạt động do NVKD đi thị trường đúng tuyến/ngoài tuyến/có ghé thăm

Chức năng giúp Quản lý theo dõi được các đơn hàng NVKD bán có trong đúng tuyến lộ trình đã giao cho NVKD thực hiện đi tuyến không để đánh giá chất lượng làm việc của NVKD.

Hướng dẫn thực hiện

  • Trường hợp NVKD thêm mới Đơn hàng bán cho Khách hàng có trong lộ trình đi tuyến của Nhân viên trong ngày hôm nay:

Tại chi tiết bản ghi Đơn hàng xem hiển thị đầy đủ thông tin trống, trường thông tin Đúng tuyến của Đơn hàng được tự động cập nhật.

  • Trường hợp NVKD sinh Đơn hàng ở màn hình chi tiết Khách hàng đã ghé thăm:

Tại chi tiết bản ghi Đơn hàng xem hiển thị đầy đủ thông tin trống, trường thông tin Có ghé thăm của Đơn hàng được tự động cập nhật.

Cập nhật 03/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận