1. Trang chủ
  2. Tại sao số liệu công nợ khách hàng ở ACT và AMIS Bán hàng khác nhau?

Tại sao số liệu công nợ khách hàng ở ACT và AMIS Bán hàng khác nhau?

Nguyên nhân:

1. Do kết nối AMIS Bán hàng nhầm sang dữ liệu Kế toán khác, không phải dữ liệu kế toán đang dùng

Cách kiểm tra dữ liệu kết nối AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng:

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS Bán hàng cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

2. Do sai cách xem công nợ khách hàng, nhầm với số liệu công nợ đơn hàng

Cách xem số liệu Công nợ khách hàng:

Trên AMIS Bán hàng: Tại chi tiết bản ghi Khách hàng, nhấn vào biểu tượng ở cuối tên Khách hàng để hiển thị số công nợ. Hoặc xem ở trường Công nợ.

3. Do tra cứu công nợ không đúng tài khoản

Ví dụ: Trên ACT tra Công nợ khách hàng trên tài khoản 131. Còn trên CRM lấy Công nợ khách hàng từ tất cả các tài khoản (131, 134,..)

Cách khắc phục:

Khi tra cứu công nợ trên Kế toán, anh/chị cần xem đúng số tổng nợ khách hàng trên tất cả tài khoản, tránh xem mỗi tài khoản 131 sẽ hiển thị không khớp.

4. Do mã khách hàng giữa ACT và CRM không thông nhau

Tức là, trên CRM thêm Mã khách hàng A và bên ACT cũng tự thêm Mã khách hàng A -> Dẫn đến 2 mã khách hàng độc lập nhau.

Cách gộp 2 mã khách hàng:

Cách 1: Đồng bộ Mã khách hàng ở ACT sang CRM

Trên AMIS Bán hàng, tích chọn 2 mã khách hàng cần gộp và chọn Gộp trùng.

Chọn bản ghi có đuôi _ACT và nhấn Gộp để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ ACT qua CRM.

Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _ACT.

Cách 2: Đồng bộ Mã khách hàng ở CRM sang ACT

Trên ACT, tích chọn 2 khách hàng và chọn Gộp.

Chọn bản ghi có đuôi _CRM và nhấn Gộp và đóng để giữ lại mã khách hàng được đồng bộ từ CRM sang ACT.

Sau khi gộp chung thành 1 mã thì anh/chị thực hiện sửa bỏ đuôi _CRM.

Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận