1. Trang chủ
  2. Tại sao khi chia sẻ Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng lại không tìm thấy tên của 1 người dùng để chia sẻ?

Tại sao khi chia sẻ Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng lại không tìm thấy tên của 1 người dùng để chia sẻ?

Nguyên nhân: Vì người dùng muốn chia sẻ đã xem được Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng đó.

Cách kiểm tra lý do người dùng đã xem được dữ liệu:

Cách 1: Kiểm tra mức độ truy cập dữ liệu

Trên AMIS Bán hàng, vào Thiết lập/Phân quyền/Người dùng.

Di chuột vào tên người dùng đang không tìm thấy khi chia sẻ và nhấn biểu tượng .

Kiểm tra mức độ truy cập dữ liệu xem đã tích chọn vào phòng ban có Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng đang muốn chia sẻ không. Nếu đã tích chọn tức là người dùng đó đã xem được dữ liệu.

Cách 2: Kiểm tra dữ liệu Dùng chung

Tại chi tiết bản ghi Tiềm năng, Cơ hội, Khách hàng, Đơn hàng, kiểm tra bản ghi đã tích chọn dùng chung chưa. Nếu đã tích chọn tức là người dùng khác đã xem được dữ liệu.

Cách 3: Kiểm tra thiết lập chia sẻ dữ liệu

Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Thiết lập/Phân quyền/Vai trò và quyền hạn.

Ở tab Thiết lập chia sẻ dữ liệu, kiểm tra quyền truy cập dữ liệu của phân hệ chứa bản ghi muốn chia sẻ.

Nếu quyền truy cập của phân hệ đang là Chỉ xem hoặc Xem/Sửa/Xóa thì toàn bộ người dùng đều xem được dữ liệu của phân hệ. Anh/Chị sửa thiết lập thành Riêng tư thì khi người dùng được phân quyền truy cập hoặc được chia sẻ, dùng chung dữ liệu mới nhìn thấy dữ liệu đó.

Cập nhật 16/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận