1. Trang chủ
  2. Sắp xếp danh sách

Sắp xếp danh sách

Chức năng cho phép sắp xếp các bản ghi ở danh sách theo trường thông tin trên ứng dụng AMIS CRM mobile.

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập các trường thông tin được sắp xếp ở danh sách, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng để sắp xếp danh sách.

Chọn thứ tự hiển thị của trường thông tin là Tăng dần hoặc Giảm dần. Sau đó nhấn Áp dụng.

Hệ thống sẽ sắp xếp lại danh sách bản ghi theo thứ tự được chọn của trường thông tin.

Cập nhật 27/06/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng