1. Trang chủ
  2. Quy tắc chấm điểm

Quy tắc chấm điểm

Cho phép người dùng thiết lập các quy tắc chấm điểm của các bản ghi Tiềm năng, Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội nhằm đánh giá được mức độ quan tâm, trung thành với doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả chăm sóc các Khách hàng, cơ hội này.

Cách thực hiện

Trên giao diện AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng  để hiển thị Thiết lập. Vào Quy tắc tự động/Quy tắc chấm điểm.

Trên giao diện Quy tắc chấm điểm, bạn lựa chọn phân hệ để thiết lập quy tắc chấm điểm dựa trên các đặc điểm và hoạt động liên quan đến phân hệ đó. Sau đó nhấn Thêm.

Giao diện Điểm số Tiềm năng – Chọn tiêu chí hiện thị, bạn thiết lập các điều kiện cho quy tắc chấm điểm và điểm số Tiềm năng. Nhấn Lưu.

Lưu ý:

  • Để thêm thiết lập thêm điều kiện, bạn nhấn dấu  (+).
  • Trong trường hợp bạn muốn xóa điều kiện, nhấn dấu (-).
  • Ngoài ra, bạn có thể thay đổi công thức bằng cách nhấn vào Sửa công thức.
Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?