1. Trang chủ
 2. Phân tích nguồn gốc cơ hội theo loại hàng hóa

Phân tích nguồn gốc cơ hội theo loại hàng hóa

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý nắm được được số lượng và doanh số của loại hàng hóa theo các nguồn gốc của cơ hội.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích nguồn gốc cơ hội theo loại hàng hóa

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhân viên, thời gian, loại hàng hóa, loại cơ hội,… cần xem, nhấn Áp dụng

Giao diện báo cáo hiển thị:

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Loại hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa/Hàng hóa thuộc Loại hàng hóa được chọn ở tham số

Nếu chọn tham số Số lượng hiển thị nhỏ hơn tổng số Hàng hóa/Loại hàng hóa có phát sinh thì báo cáo chỉ hiển thị lên số dòng bằng tham Số số lượng hiển thị trừ đi 1. Số lượng và doanh số của hàng hóa không được hiển thị sẽ được cộng vào Sản phẩm khác.

Ví dụ chọn số lượng hiển thị là 4, báo cáo lấy lên 3 hàng hóa có số lượng cơ hội cao nhất và 1 dòng khác bằng tổng số liệu của các hàng hóa còn lại.

 • Tổng:

 SL cơ hội: Là tổng số lượng các cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Bảng thông tin hàng hóa của cơ hội có chứa hàng hóa thuộc loại hàng hóa của dòng và cấp con

– SL thắng:

 • Số lượng: Là tổng số lượng các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Số lượng thắng*100/Số lượng cơ hội (%)

– DS thắng: Là tổng số tiền của hàng hóa trong bảng hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Nguồn gốc: Hiển thị các nguồn gốc của cơ hội có dữ liệu theo tham số báo cáo. Mỗi nguồn gốc bao gồm 3 thông tin:

– SL cơ hội: Là tổng số lượng các cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
 • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Bảng thông tin hàng hóa của cơ hội có chứa hàng hóa thuộc loại hàng hóa của dòng và cấp con

– SL thắng:

 • Số lượng: Là tổng số lượng các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Số lượng thắng*100/Số lượng cơ hội (%)

 Doanh số thắng: Là tổng số tiền của hàng hóa trong bảng hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng (Nếu trong tham số chọn Nhân viên: Người thực hiện là Nhân viên tương ứng)
 • Ngày tạo hoặc Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
 • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường/Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?