1. Trang chủ
  2. Lọc dữ liệu

Lọc dữ liệu

Chức năng cho phép tìm kiếm, lọc và sắp xếp các bản ghi trong phân hệ để theo dõi danh sách theo mong muốn.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tìm kiếm

Chức năng cho phép tìm kiếm bản ghi ở danh sách.

1.1. Thiết lập trường tìm kiếm

Ở màn hình danh sách, nhấn biểu tượng để vào Thiết lập.

Ở mục lọc dữ liệu, chọn Tìm kiếm.

Tích chọn các trường thông tin để hệ thống tìm kiếm theo (tối đa 5 trường thông tin). Các trường thông tin được tích chọn sẽ chuyển từ mục Không chọn thành Đã chọn.

Để sắp xếp thứ tự hiển thị các trường, nhấn giữ và kéo biểu tượng ở cuối dòng.

Hệ thống sẽ tự động lưu các trường người dùng chọn để thực hiện tìm kiếm theo.

1.2. Tìm kiếm bản ghi

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn Tìm kiếm.

2. Bộ lọc

Chức năng cho phép lọc các bản ghi trên danh sách theo điều kiện tùy chọn.

Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thiết lập bộ lọc

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng để vào Thiết lập.

Ở mục lọc dữ liệu, chọn Bộ lọc.

Tích chọn các trường thông tin thêm vào bộ lọc (tối đa 5 trường thông tin). Các trường thông tin được tích chọn sẽ chuyển từ mục Không chọn thành Đã chọn.

Để sắp xếp thứ tự hiển thị các trường, nhấn giữ và kéo biểu tượng ở cuối dòng.

Hệ thống sẽ tự động lưu các trường người dùng chọn vào bộ lọc.

2.2. Lọc bản ghi

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng để lọc.

Nhấn vào dòng chứa trường thông tin muốn lọc. Sau đó chọn các điều kiện và nhấn Xong.

Nhấn Áp dụng để hệ thống thực hiện lọc.

3. Sắp xếp danh sách

Chức năng cho phép sắp xếp danh sách các bản ghi theo trường thông tin tùy chỉnh.

3.1. Thiết lập trường được sắp xếp

Ở màn hình danh sách, nhấn biểu tượng để vào Thiết lập.

Ở mục lọc dữ liệu, chọn Sắp xếp.

Tích chọn các trường thông tin để hệ thống sắp xếp theo (tối đa 2 trường thông tin). Các trường thông tin được tích chọn sẽ chuyển từ mục Không chọn thành Đã chọn.

Người dùng chọn ? hoặc ? để hệ thống mặc định hiển thị trường thông tin theo thứ tự này.

Để sắp xếp thứ tự hiển thị các trường, nhấn giữ và kéo biểu tượng ở cuối dòng.

Hệ thống sẽ tự động lưu các trường người dùng chọn để sắp xếp theo.

3.2. Sắp xếp danh sách

Ở màn hình danh sách phân hệ, nhấn biểu tượng để sắp xếp danh sách.

Chọn thứ tự hiển thị của trường thông tin là Tăng dần hoặc Giảm dần. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cập nhật 22/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận