1. Trang chủ
  2. Làm thế nào khi đã làm Đơn hàng trên AMIS Bán hàng nhưng không sang AMIS Kế toán?

Làm thế nào khi đã làm Đơn hàng trên AMIS Bán hàng nhưng không sang AMIS Kế toán?

Cách khắc phục:

1. Kiểm tra kết nối dữ liệu giữa AMIS Kế toán và AMIS Bán hàng

Trên AMIS Kế toán, anh/chị bấm vào tên dữ liệu kế toán và kiểm tra thấy dữ liệu Đang làm việc và Đang kết nối với AMIS Bán hàng cùng 1 dữ liệu kế toán là đúng.

2. Kiểm tra thiết lập đồng bộ Đơn hàng

Trên AMIS Bán hàng, nhấn biểu tượng để hiển thị Thiết lập. Vào Kết nối/AMIS.VN – Kế toán.

Tại tab Dữ liệu, kiểm tra xem AMIS Bán hàng đang đồng bộ Đơn hàng sang phân hệ nào của Kế toán và nhấn Cập nhật để sửa lại theo nhu cầu sử dụng.

3. Thực hiện đồng bộ trên AMIS Kế toán

Trên AMIS Kế toán, vào Bán hàng.

Vào Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng (tương ứng thiết lập trên AMIS Bán hàng). Chọn Tiện ích và nhấn Đồng bộ đơn đặt hàng từ AMIS Bán hàng.

Cập nhật 01/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận