1. Trang chủ
  2. Kiểm tra trùng bản ghi mới khi Chuyển đổi tiềm năng/Nhận xử lý ao cơ hội

Kiểm tra trùng bản ghi mới khi Chuyển đổi tiềm năng/Nhận xử lý ao cơ hội

Chức năng cho phép hệ thống thực hiện kiểm tra trùng các bản ghi mới được tạo/cập nhật khi thực hiện Chuyển đổi Tiềm năng/Nhận xử lý Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Khi thực hiện Chuyển đổi Tiềm năng/Nhận xử lý Ao cơ hội, hệ thống kiểm tra trùng đối với các bản ghi được thêm mới/cập nhật theo thứ tự các phân hệ: Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội. Trong từng phân hệ, hệ thống kiểm tra trùng theo các trường thông tin đã thiết lập thuộc tính Kiểm tra trùng.

  • Trường hợp có 1 bản ghi trùng:

Nếu bản ghi mới có trường thông tin trùng với Khách hàng/Liên hệ/Cơ hội đã tồn tại, hệ thống hiển thị cảnh báo như hình. Nhấn Xem để hiển thị chi tiết bản ghi trùng đó.

  • Trường hợp có nhiều bản ghi trùng:

Nếu bản ghi mới có trường thông tin trùng với nhiều Khách hàng/Liên hệ/Cơ hội đã tồn tại, hệ thống hiển thị cảnh báo như hình. Nhấn Gộp để thực hiện gộp các bản ghi bị trùng.

Tại màn hình Kiểm tra trùng và gộp, tích chọn các bản ghi bị trùng muốn gộp và nhấn Tiếp theo.

Chọn bản ghi chính và các thông tin muốn giữ lại trên bản ghi chính. Sau đó, nhấn Gộp.

Sau khi gộp các bản ghi trùng, người dùng quay lại thực hiện Chuyển đổi/Nhận xử bằng cách Thêm vào bản ghi đã tồn tại.

Cập nhật 16/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng