1. Trang chủ
 2. Khai báo dữ liệu

Khai báo dữ liệu

1. Lập danh sách Khách hàng

Phần mềm phân chia danh sách khách hàng thành 2 nhóm riêng biệt giúp người dùng thuận tiện khi quản lý.

 • Nhóm 1: Khách hàng cá nhân và Liên hệ của các khách hàng tổ chức sẽ được quản lý trên phân hệ Liên hệ.
 • Nhóm 2: Khách hàng tổ chức được quản lý trong phân hệ Khách hàng trên phần mềm.

Phần mềm cho phép tạo danh sách Liên hệ, Khách hàng bằng 2 cách

Cách 1: Thêm danh sách khách hàng từ excel

Phần mềm cho phép thêm Liên hệ, Khách hàng hàng loạt từ file có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf bằng việc sử dụng chức năng Nhập khẩu. Chi tiết Tại đây

Cách 2: Thêm từng Liên hệ, Khách hàng

Nhập thủ công tất cả thông tin của Liên hệ, Khách hàng, cụ thể như sau:

 • Vào phân hệ Liên hệ/Khách hàng, nhấn vào biểu tượng
 • Trên giao diện thêm Liên hệ/Khách hàng, khai báo các thông tin khách hàng. Nhấn nút Lưu để hoàn thành.

2. Lập danh sách Hàng hoá

Có 3 cách để Thêm Hàng hóa:

Cách 1: Nhập chi tiết vào mẫu Thêm Hàng hóa

Nhập thủ công tất cả thông tin của Hàng hóa, cụ thể như sau:

 • Vào phân hệ Hàng hóa, nhấn vào biểu tượng 
 • Khai báo thông tin hàng hóa:

Thông tin chung

Thông tin giá

Thông tin chuyển đổi

Thông tin mô tả

Thông tin kho hàng

 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 2: Nhân bản Hàng hóa

 • Trên danh sách bản ghi hàng hóa, chọn hàng hóa tương ứng để nhân bản.
 • Nhấn , chọn Nhân bản.
 • Chỉnh sửa lại thông tin chi tiết trên biểu mẫu nhân bản hàng hóa.
 • Nhấn Lưu để hoàn thành.

Cách 3: Thêm danh sách Hàng hóa từ Excel

Phần mềm cho phép thêm danh sách Hàng hóa hàng loạt từ file có đuôi xls, xlsx, ods, csv,vcf bằng việc sử dụng chức năng Nhập khẩu. Chi tiết Tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết các thao tác trên phân hệ Hàng hóa tại đây.

Cập nhật 01/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng