1. Trang chủ
  2. Gộp trùng

Gộp trùng

Cho phép người dùng gộp trùng các bản ghi trùng thông tin có trên hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS CRM, vào phân hệ muốn gộp trùng bản ghi (ví dụ ở đây thực hiện trên phân hệ Khách hàng).

Tích chọn các bản ghi muốn gộp trùng. Sau đó nhấn biểu tượng và chọn Gộp trùng.

Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép gộp trùng tối đa 3 bản ghi cùng lúc.

Chọn bản ghi chính là bản ghi được giữ lại.

Lưu ý: Tất cả các bản ghi liên quan (Tệp đính kèm, Ghi chú, Hoạt động, Hàng hóa) sẽ được gắn với bản ghi chính.

Nếu muốn giữ lại các thông tin khác nhau trong từng bản ghi: Nhấn Gộp trùng nâng cao.

(Có thể bỏ qua thao tác này nếu tất cả các thông tin giữ lại ở bản ghi chính đã chọn)

Hệ thống mặc định chọn toàn bộ trường thông tin của bản ghi đầu tiên là bản ghi chính để giữ lại. Anh/Chị chọn lại bản ghi chính nếu cần.

Chọn các thông tin muốn giữ lại của các bản ghi vào bản ghi chính.

Nhấn Gộp để hệ thống gộp các bản ghi vào bản ghi chính đã chọn.

Nhấn Gộp ngay để hoàn thành.

Cập nhật 03/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng