1. Trang chủ
  2. Gộp trùng

Gộp trùng

Cho phép người dùng gộp trùng các bản ghi trùng thông tin có trên chương trình.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ muốn gộp trùng bản ghi.

2. Tích chọn các bản ghi muốn gộp trùng.

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép gộp trùng tối đa 3 bản ghi cùng lúc.

3. Lựa chọn bản ghi làm bản ghi chính và chọn các thông tin vào bản ghi chính.

Lưu ý:

  • Mặc định bản ghi người dùng chọn đầu tiên sẽ là bản ghi chính, trừ khi bạn chọn bản ghi khác.
  • Tất cả trường thông tin đã chọn từ bản ghi trùng sẽ được gộp vào bản ghi chính.
  • Tất cả các bản ghi liên quan (Tệp đính kèm, Ghi chú, Hoạt động và Hàng hóa) sẽ được gắn với bản ghi chính.
  • Bản ghi chính sẽ giữ lại các trường thông tin chỉ xem, ngày tạo và bị ẩn

4. Nhấn Lưu, chương trình sẽ gộp các bản ghi vào 1 bản ghi chính đã chọn.

Cập nhật 04/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?