1. Trang chủ
  2. Đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng mobile sang AMIS Công việc

Đồng bộ nhiệm vụ từ AMIS Bán hàng mobile sang AMIS Công việc

Chức năng cho phép đồng bộ nhiệm vụ được thêm trên AMIS Bán hàng mobile sang AMIS Công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Trên AMIS Bán hàng mobile, vào Khác, chọn phân hệ Nhiệm vụ.

Ở phân hệ Nhiệm vụ, nhấn biểu tượng + để thêm nhiệm vụ.

Khai báo các thông tin của nhiệm vụ.

Sau đó, nhấn Lưu và đồng bộ (chỉ hiển thị nếu AMIS Bán hàng đã kết nối với AMIS Công việc).

Chọn các thông tin để đồng bộ:

  • Dự án/nhóm: Chọn trong các dự án/nhóm từ AMIS Công việc mà người dùng có quyền thêm công việc
  • Nhóm công việc: Chọn trong các nhóm công việc tương ứng với dự án/nhóm đã chọn ở trên.

Nhấn Đồng bộ để hoàn thành: Nhiệm vụ vừa tạo sẽ được đồng bộ sang AMIS Công việc.

Cập nhật 02/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận