1. Trang chủ
  2. Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật

Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật

1. Mục đích của báo cáo

Hàng ngày, NVKD vào phần mềm và tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh nhật trong ngày để gửi tin nhắn, gọi điện chúc mừng. Khi đó, NVKD phải thực hiện lọc trong phân hệ Tiềm năng các liên hệ có ngày sinh nhật trong ngày, dẫn đến tốn kém thời gian.

Báo cáo “Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật” giúp Quản lý, NVKD theo dõi danh sách tiềm năng sắp đến sinh nhật để có kế hoạch chăm sóc phù hợp, không mất thời gian lọc thông tin mỗi ngày.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc\Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật.

Bước 2: Tại báo cáo Danh sách tiềm năng sắp sinh nhật, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo đơn vị, trong vòng số ngày cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

  • Tiềm năng: hiển thị danh sách họ và tên tiềm năng thỏa mãn điều kiện:
    • Ngày sinh trong khoảng từ ngày hôm nay đến ngày hôm nay + số ngày được chọn trong tham số của các năm
    • Đơn vị là Đơn vị được chọn trong tham số và cấp con
  • Ngày sinh nhật: hiển thị thông tin Ngày sinh của Tiềm năng tương ứng
  • Điện thoại: hiển thị thông tin ĐT di dộng của Tiềm năng tương ứng
  • Email: hiển thị thông tin Email cơ quan của Tiềm năng tương ứng. Nếu Tiềm năng không có Email cơ quan thì báo cáo hiển thị thông tin Email cá nhân.
  • Tổ chức: hiển thị thông tin Tổ chức của Tiềm năng

Lưu ý: Nhấn biểu tượng để xem danh sách Tiềm năng trong báo cáo tại phân hệ Tiềm năng.

Cập nhật 24/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng