1. Trang chủ
  2. Biểu đồ tăng trưởng khách hàng

Biểu đồ tăng trưởng khách hàng

1. Mục đích của báo cáo

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, thương mại .., các Quản lý kinh doanh sẽ giao mục tiêu tìm kiếm khách hàng mới cho Nhân viên kinh doanh. Báo cáo giúp Quản lý bán hàng theo dõi, đánh giá được tình hình tạo mới khách hàng theo từng tuần/tháng/quý/năm và so sánh với cùng thời điểm các kì trước đó để đánh giá hiệu quả công việc.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại Biểu đồ tăng trưởng khách hàng, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, số giai đoạn thống kê … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Số lượng khách hàng của từng giai đoạn là tổng số lượng khách hàng tạo mới thỏa mãn điều kiện:

  • Đơn vị sở hữu bản ghi là Đơn vị được chọn và cấp dưới
  • Người sở hữu bản ghi là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày tạo bản ghi nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Số giai đoạn thống kê là số giai đoạn thống kê hiển thị trong báo cáo

Ví dụ:

  • Số giai đoạn thống kê được chọn là 3, Thời gian là năm nay (Năm nay là năm 2021) thì báo cáo hiển thị 3 năm: 2021, 2020, 2019
  • Số giai đoạn thống kê là 4, thời gian là tháng trước (tháng này là tháng 1/2021) thì báo cáo hiển thị 4 tháng: Tháng 12/2020, Tháng 11/2020, Tháng 10/2020, Tháng 9/2020
  • Số giai đoạn thống kê là 3, thời gian là tuần này (Tuần này là 18/01 – 24/01/2021) thì báo cáo hiển thị 3 tuần: Tuần 18/01 – 24/01/2021, Tuần 10/01-17/01/2021, Tuần 02/01-09/01/2021
Cập nhật 24/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?