1. Trang chủ
 2. Biểu đồ Phân tích lý do cơ hội thua

Biểu đồ Phân tích lý do cơ hội thua

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý và NVKD nắm được thông tin thua cơ hội; từ đó thống kê được tỷ lệ doanh số (số lượng) theo các lý do thua của cơ hội để điều chỉnh các hình thức tiếp cận tiềm năng, cải thiện lý do thua nhằm cải thiện tình hình kinh doanh.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Phân tích lý do cơ hội thua, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Báo cáo hiển thị biểu đồ tròn có Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ Doanh số/Số lượng tương ứng

 • Lý do cơ hội thua: hiển thị các lý do thua của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Loại hàng hóa, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
  • Phân tích theo cơ hội kết thúc thua
 • Doanh số: là tổng Số tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tương ứng cột Lý do cơ hội thắng
 • Tỷ lệ doanh số = Doanh số của dòng *100 / Tổng doanh số (%)
 • Số lượng: là tổng số bản ghi cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Lý do cơ hội thắng/thua
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng của dòng * 100/ Tổng số lượng (%)

Lưu ý: Nhấn biểu tượng   để chuyển đến chi tiết báo cáo “Phân tích lý do cơ hội thắng – thua”

Cập nhật 24/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?