1. Trang chủ
 2. Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý bán hàng theo dõi, đánh giá được tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của các Nhân viên kinh doanh nhằm đưa ra giải pháp kịp thời để có thể đạt hoặc vượt mức mục tiêu doanh số được giao.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số, nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
 • Mục tiêu doanh số: là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
 • Đã thực hiện:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
 • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp

Trong đó: Doanh số bản nháp là tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
 • % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu doanh số
 • Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
 • % Còn thực hiện = Còn thực hiện * 100 / Mục tiêu doanh số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Nhân viên:
  • Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Co hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
  • Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi/Đơn hàng được ghi nhận thì hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
 • Mục tiêu doanh số: là mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo tương ứng (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
 • Đã thực hiện:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các Cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Giai đoạn có loại dự báo là Kết thúc thắng
 • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số bản nháp + Doanh số đề nghị ghi không bao gồm bản nháp

Trong đó: Doanh số bản nháp là tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Đơn hàng được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Bố cục đơn hàng được chọn trong tham số
 • % Đã thực hiện = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu doanh số
 • Còn thực hiện = Mục tiêu doanh số – Đã thực hiện
 • % Còn thực hiện = Còn thực hiện *100/Mục tiêu doanh số
Cập nhật 13/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?