1. Trang chủ
 2. Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa

Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa

1. Mục đích của báo cáo

Căn cứ vào mục tiêu doanh số/Số lượng đã giao theo từng dòng hàng hóa cụ thể, Giám đốc/Quản lý có thể theo dõi được trong kỳ Phòng ban/NVKD đã thực hiện được doanh số/Số lượng bao nhiêu của từng loại hàng hóa và đã hoàn thành với tỷ lệ bao nhiêu để đánh giá hiệu quả bán hàng theo từng dòng sản phẩm.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo loại hàng hóa

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

* Đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số

* Loại hàng hóa: Hiển thị loại hàng hóa là cấp con gần nhất của loại hàng hóa được chọn tại tham số.

 • Mục tiêu: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột:
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Số lượng thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo số lượng
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Doanh số thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo doanh số
 • Đã thực hiện:
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Số lượng thì lấy lên tổng số lượng của Mã hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng và cấp con
   • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
   • Loại hàng hóa, Phân tích theo đơn hàng, Thống kê theo đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Doanh số thì lấy lên tổng tiền của Mã hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hòa hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự trường hợp theo số lượng.
 • Tỷ lệ = Đã thực hiện * 100 / Mục tiêu (%)

TH2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn chi tiết nhân viên cụ thể)

* Tên nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên ứng với mã của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn.

* Loại hàng hóa: Hiển thị loại hàng hóa là cấp con gần nhất của loại hàng hóa được chọn tại tham số.

 • Mục tiêu: Nếu thời gian chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng sau, Tháng 1,2,3,…12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý sau, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu sản phẩm giao cho Nhân viên ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo và Loại hàng hóa tương ứng của cột:
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Số lượng thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo số lượng
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Doanh số thì lấy lên mục tiêu sản phẩm theo doanh số
 • Đã thực hiện:
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Số lượng thì lấy lên tổng số lượng của Mã hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
   • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng và cấp con
   • Người thực hiện là Nhân viên
   • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
   • Loại hàng hóa, Phân tích theo đơn hàng, Thống kê theo đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
  • Nếu tham số Mục tiêu chọn phân tích theo Doanh số thì lấy lên tổng tiền của Mã hàng hóa thuộc Loại hàng hóa của cột và cấp con trong bảng hàng hóa của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện tương tự trường hợp theo số lượng.
  • Tỷ lệ = Đã thực hiện *100 / Mục tiêu (%)

Lưu ý:

 • Nếu tham số Loại hàng hóa không chọn thì báo cáo lấy lên Loại hàng hóa cấp cao nhất.
 • Cột Loại khác lấy lên dữ liệu như sau:
  • Nếu tham số Loại hàng hóa không chọn thì lấy số liệu của hàng hóa không được chọn vào loại hàng hóa nào.
  • Nếu tham số chọn 1 loại hàng hóa cụ thể có cấp con thì lấy lên số liệu của hàng hóa được chọn thẳng thuộc loại hàng hóa tại tham số mà không được chọn vào cấp con cụ thể nào.
Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?