1. Trang chủ
 2. Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo đơn vị

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo đơn vị

1. Mục đích của báo cáo

Giúp các cấp quản lý theo dõi tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của các bộ phận/phòng ban cấp dưới.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Tình hình thực hiện mục tiêu doanh số theo đơn vị, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất

Màn hình báo cáo

Báo cáo hiển thị biểu đồ dạng cột bao gồm các thành phần:

 • Đơn vị: Hiển thị đơn vị con gần nhất của Đơn vị được chọn trong tham số
 • Mục tiêu: Nếu thời gian được chọn kỳ báo cáo là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì hiển thị mục tiêu giao cho Đơn vị ứng với Thời gian chọn kỳ báo cáo (tại phân hệ Mục tiêu doanh số)
 • Đã thực hiện:

* Nếu tham số chọn phân tích theo Cơ hội thắng thì lấy lên tổng Số tiền của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
 • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
 • Giai đoạn của cơ hội có loại dự báo kết thúc là Chiến thắng
 • Quy trình bán hàng tương ứng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, có chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số đề nghị ghi + Doanh số bản nháp

Trong đó:

 • Doanh số đề nghị ghi là tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Từ chối ghi doanh số, Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Doanh số bản nháp là tổng giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số

* Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số ghi nhận của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện là Đơn vị ứng với cột và cấp con
 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi doanh số, Hủy doanh số
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số

Trường hợp 2: Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất

Báo cáo hiển thị dạng biểu đồ 1 cột là Đơn vị được chọn. Các thành phần của biểu đồ tương tự trường hợp 1.

Màn hình báo cáo

Lưu ý: Khi di chuột vào cột Đơn vị thì phần mềm hiển thị thông tin Mục tiêu, Đã thực hiện, Cần thực hiện của Đơn vị tương ứng.

Trong đó: Cần thực hiện = Mục tiêu – Đã thực hiện.

Cập nhật 21/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?