1. Trang chủ
 2. Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần

Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc theo dõi tình hình thực hiện doanh số theo tuần.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Báo cáo tiến độ thực hiện doanh số tuần

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian (tuần, tháng, năm), nhóm cơ cấu tổ chức… cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất và không tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất

Tháng:

 • Mục tiêu: Là mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tháng được chọn trong tham số
 • Thực hiện:
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số = Thực hiện của trường hợp không chọn Bao gồm bản nháp + Giá trị đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Giá trị đơn hàng bản nháp là tổng Giá trị của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
 • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh thu bán hàng thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện (tháng) *100/Mục tiêu (tháng) (%)

Tuần:

 • Mục tiêu: Là tổng mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tuần được chọn trong tham số
 • Thực hiện:
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị, chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số = Thực hiện của trường hợp không chọn Bao gồm bản nháp + Giá trị đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Giá trị đơn hàng bản nháp là tổng Fiá trị của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
 • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh thu bán hàng thì lấy lên tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện (tuần) *100/Mục tiêu (tuần) (%)

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc tích chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Nhân viên: Hiển thị danh sách các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Ghi nhận doanh số có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.

Nếu tham số chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy thêm danh sách nhân viên có trong trường Người thực hiện của các đơn hàng có tình trạng là Bản nháp, Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn, Ngày ghi sổ trong tháng được chọn.

Tháng:

 • Mục tiêu: Là tổng mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tháng được chọn trong tham số
 • Thực hiện:
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị, chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số = Thực hiện của trường hợp không chọn Bao gồm bản nháp + Giá trị đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Giá trị đơn hàng bản nháp là tổng Giá trị của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh thu bán hàng thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tháng được chọn ở tham số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện (tháng) *100/Mục tiêu (tháng) (%)

Tuần:

 • Mục tiêu: Là tổng mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tuần được chọn trong tham số
 • Thực hiện:
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị ghi, không chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Tình trạng đơn hàng là Đề nghị ghi, Đã ghi, Từ chối ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số đề nghị, chọn Bao gồm đơn hàng bản nháp thì lấy lên tổng Doanh số = Thực hiện của trường hợp không chọn Bao gồm bản nháp + Giá trị đơn hàng bản nháp.

Trong đó, Giá trị đơn hàng bản nháp là tổng Giá trị của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
 • Người thực hiện là Nhân viên
 • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
 • Tình trạng ghi doanh số là Bản nháp
 • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh số được ghi nhận thì lấy lên tổng Doanh số thực hiện được của các Ghi nhận doanh số thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi, Hủy doanh số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Nếu tham số chọn phân tích theo Doanh thu bán hàng thì lấy lên tổng giá trị đơn hàng của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi sổ trong khoảng tuần được chọn ở tham số
  • Bố cục đơn hàng tương ứng được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện (tuần) *100/Mục tiêu (tuần) (%)

Lưu ý:

 • Click chọn tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)
 • Click vào tên nhân viên để hiển thị danh sách đơn hàng của nhân viên tương ứng thỏa mãn điều kiện của tham số
Cập nhật 09/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?