1. Trang chủ
 2. Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần

Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý kinh doanh, NVKD theo dõi, thống kê được tình hình tạo mới cơ hội theo tuần so với mục tiêu doanh số cơ hội được giao để có kế hoạch kinh doanh, giải pháp xử lý kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Báo cáo tiến độ tạo mới cơ hội tuần

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

* Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất

* Tháng:

 • Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với đơn vị và thời gian được chọn ở tham số
 • Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Ngày tạo cơ hội trong tháng được chọn ở tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện *100/ Mục tiêu (%)

* Tuần:

 • Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với đơn vị và tuần được chọn ở tham số
 • Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Ngày tạo cơ hội trong khoảng tuần tương ứng
 • Tỷ lệ = Thực hiện *100/Mục tiêu (%)

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất)

* Nhân viên: Hiển thị tên nhân viên ứng với mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.

* Tháng:

 • Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và thời gian được chọn ở tham số
 • Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày tạo cơ hội trong tháng được chọn ở tham số
 • Tỷ lệ = Thực hiện *100/ Mục tiêu (%)

* Tuần:

 • Mục tiêu: là mục tiêu doanh số ứng với nhân viên và tuần được chọn ở tham số
 • Thực hiện: lấy lên tổng số lượng Cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày tạo cơ hội trong khoảng tuần tương ứng
 • Tỷ lệ = Thực hiện *100/Mục tiêu (%)

Lưu ý:

 • Click vào tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)
 • Click vào tên nhân viên để hiển thị cơ hội của nhân viên tương ứng thỏa mãn điều kiện của tham số
Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?