1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng”

Báo cáo “Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp ban lãnh đạo, quản lý và NVKD nắm được thông tin tổng quan về số lượng, giá trị, tỷ lệ cơ hội theo các đối tượng là Cơ hội thắng, Cơ hội thất bại, Cơ hội chuyển kỳ sau. Từ đó so sánh tương quan giữa các loại cơ hội để đưa ra các quyết định để cải thiện tình hình kinh doanh.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Thống kê số lượng, giá trị cơ hội theo đối tượng

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn,… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất, không chọn Nhân viên cụ thể)

* Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn tại tham số.

* Cơ hội:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

* Cơ hội thắng:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thắng *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thắng *100 / Giá trị cơ hội (%)

* Cơ hội thất bại:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thất bại *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thất bại *100 / Giá trị cơ hội (%)

* Cơ hội chuyển kỳ sau:

 • Số lượng = Số lượng Cơ hội – Số lượng cơ hội thắng – Số lượng cơ hội thất bại
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị = Giá trị Cơ hội – Giá trị cơ hội thắng – Giá trị cơ hội thất bại
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Giá trị cơ hội (%)

TH2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

* Nhân viên: Hiển thị danh sách tên nhân viên ứng của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn.

* Cơ hội:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số

* Cơ hội thắng:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thắng *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thắng *100 / Giá trị cơ hội (%)

* Cơ hội thất bại:

 • Số lượng: là tổng số bản ghi Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội thất bại *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị: là tổng Số tiền của Cơ hội có Đơn vị là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con; Người thực hiện là Nhân viên của dòng; Địa bàn, Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn tại tham số và:
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày tạo thì lấy lên các Cơ hội có ngày tạo nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Ngày kỳ vọng/kết thúc thì lấy lên các Cơ hội có ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội thất bại *100 / Giá trị cơ hội (%)

* Cơ hội chuyển kỳ sau:

 • Số lượng = Số lượng Cơ hội – Số lượng cơ hội thắng – Số lượng cơ hội thất bại
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Số lượng cơ hội (%)
 • Giá trị = Giá trị Cơ hội – Giá trị cơ hội thắng – Giá trị cơ hội thất bại
 • Tỷ lệ giá trị = Giá trị cơ hội chuyển kỳ sau *100 / Giá trị cơ hội (%)
Cập nhật 06/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận