1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Thống kê số lượng Ao cơ hội theo sản phẩm”

Báo cáo “Thống kê số lượng Ao cơ hội theo sản phẩm”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý nắm được số liệu thống kê số lượng ao cơ hội của từng dòng hàng hóa và hiệu quả khai thác ao cơ hội theo từng dòng. Từ đó có điều chỉnh phù hợp để nâng cao hiệu quả xử lý Ao cơ hội của những dòng hàng hóa đang chưa tốt.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Thống kê số lượng Ao cơ hội theo sản phẩm

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại hàng hóa, nguồn gốc cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Hàng hóa: Hiển thị danh sách Loại hàng hóa cấp con gần nhất của Loại hàng hóa chọn ở tham số. Nếu tham số chọn loại hàng hóa cấp thấp nhất thì lấy lên danh sách hàng hóa thuộc loại hàng hóa được chọn.
 • Tổng SL ao cơ hội: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện ao cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng được chọn (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày tạo ao cơ hội trong khoảng thời gian tham số
  • Nguồn gốc được chọn trong tham số
  • Loại hàng hóa là hàng hóa tương ứng của dòng và cấp con.
 • SL chuyển hóa thành cơ hội: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Tổng SL ao cơ hội và bổ sung thêm điều kiện:
  • Tình trạng là Đã sinh cơ hội
 • Tỷ lệ chuyển hóa thành cơ hội = SL chuyển hóa thành cơ hội * 100 / Tổng SL ao cơ hội (%)
 • SL hủy ao cơ hội: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Tổng SL ao cơ hội và bổ sung thêm điều kiện:
  • Ao cơ hội có tình trạng là Không phải ao cơ hội
 • SL ao cơ hội chưa xử lý = Tổng SL ao cơ hội – SL chuyển hóa thành cơ hội – SL hủy ao cơ hội
Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?