1. Trang chủ
 2. Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng

Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý, NVKD theo dõi được doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng khách hàng.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\thư mục Đơn hàng\Báo cáo Thống kê bán hàng theo khách hàng.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, tình trạng ghi doanh số,… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Mã khách hàng: Hiển thị danh sách Mã khách hàng của Khách hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Nếu tham số chọn Nhân viên cụ thể: Chủ sở hữu là Nhân viên được chọn ở tham số
 • Thuộc Loại khách hàng được chọn ở tham số và cấp con

∎ Các cột Tên khách hàng, Loại khách hàng, Tên viết tắt, Nguồn gốc, Chủ sở hữu, Đơn vị, Địa chỉ (Hóa đơn), Địa chỉ (Giao hàng), Quốc gia (Hóa đơn), Quốc gia (Giao hàng), Tỉnh/Thành phố (Hóa đơn), Tỉnh/Thành phố (Giao hàng), Quận/Huyện (Hóa đơn), Quận/Huyện (Giao hàng), Xã/Phường (Hóa đơn), Xã/Phường (Giao hàng) lấy dữ liệu từ trường thông tin tương ứng của Khách hàng của dòng.

Số lượng đơn hàng: là số lượng Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

Sản lượng = tổng Sản lượng Đơn hàng – tổng Sản lượng Trả lại hàng bán

Trong đó:

* Sản lượng Đơn hàng: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của các hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

* Sản lượng Trả lại hàng bán: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính chính của các hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Sản lượng không KM = tổng Sản lượng Đơn hàng – tổng Sản lượng Trả lại hàng bán

Trong đó:

* Sản lượng Đơn hàng: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính của các hàng hóa không tích chọn là Hàng KM ở bảng hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

* Sản lượng Trả lại hàng bán: là tổng Số lượng theo Đơn vị tính của các hàng hóa không tích chọn là Hàng KM ở bảng hàng hóa ở bảng hàng hóa của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Giá trị đơn hàng = tổng Giá trị đơn hàng – tổng Giá trị trả lại

Trong đó:

* Giá trị đơn hàng: là tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

* Giá trị trả lại: là tổng trường Tổng tiền của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Giá trị đơn hàng trước CK = tổng Giá trị đơn hàng trước CK – tổng Giá trị trả lại trước CK

Trong đó:

* Giá trị đơn hàng trước CK: là tổng Thành tiền của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

* Giá trị trả lại trước CK: là tổng Thành tiền của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Giá trị đơn hàng trước thuế = tổng Giá trị đơn hàng trước thuế – tổng Giá trị trả lại trước thuế

Trong đó:

* Giá trị đơn hàng trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số

* Giá trị trả lại trước thuế: là tổng Thành tiền sau CK của các Trả lại hàng bán gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày đề nghị trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo được chọn ở tham số

Chu kỳ lấy hàng = (Ngày ghi sổ lớn nhất trong các đơn hàng – Ngày ghi sổ nhỏ nhất trong các đơn hàng) / Số lượng đơn hàng

Lưu ý: Nếu Khách hàng chỉ có 1 đơn hàng thì không hiển thị dữ liệu.

Sản lượng TB = Sản lượng/Số lượng đơn hàng

Giá trị đơn hàng TB = Giá trị đơn hàng/Số lượng đơn hàng

Giá trị thanh lý: là tổng Giá trị thanh lý của các Đơn hàng gắn tới Khách hàng của dòng và đồng thời thỏa mãn điều kiện:

 • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
 • Tình trạng ghi doanh số, Thống kê theo, Bao gồm ĐH thuộc ĐH cha được chọn ở tham số
Cập nhật 06/07/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng