1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo đơn hàng”

Báo cáo “Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo đơn hàng”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Giám đốc, Quản lý, Nhân viên kinh doanh

 • Theo dõi doanh số thực hiện theo đơn hàng của từng nhân viên, phòng ban, đơn vị.
 • So sánh tình hình thực hiện với mục tiêu doanh số được giao để đưa ra đánh giá về khả năng hoàn thành mục tiêu.
 • Từ đó, đưa ra các chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời giúp nhân viên cấp dưới đạt mục tiêu đề ra.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM 2.0, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích tình hình thực hiện doanh số theo đơn hàng.

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, nhóm cơ cấu tổ chức, thời gian… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình tổng quan của báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

 • Mã đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
 • Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị ứng với mã đơn vị tương ứng
 • Mục tiêu doanh số:
  • Nếu tham số Nhóm Cơ cấu tổ chức không chọn, thời gian được chọn là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho Đơn vị ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo tại phân hệ Mục tiêu/Mục tiêu doanh số.
  • Nếu tham số Nhóm Cơ cấu tổ chức chọn cụ thể, thời gian được chọn là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho các Đơn vị cấp con gần nhất của Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số.
 • Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số được ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh thu bán hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Ngày ghi nhận doanh thu trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số còn phải thực hiện:
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số đề nghị ghi thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh số đề nghị ghi
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số được ghi nhận thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh số doanh số được ghi nhận
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh thu bán hàng thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh thu tài chính
 • % HT mục tiêu:
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số đề nghị ghi thì: = Doanh số đề nghị ghi*100/Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số được ghi nhận thì: = Doanh số được ghi nhận*100/Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh thu bán hàng thì = Doanh thu tài chính *100/Mục tiêu doanh số (%)

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Mã nhân viên: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn.
 • Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên ứng với mã nhân viên tương ứng
 • Mục tiêu doanh số: Nếu thời gian được chọn là các Tháng (Tháng này, Tháng trước, Tháng 1,2,3,…,12), các Quý (Quý này, Quý trước, Quý 1,2,3,4), 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, Năm nay, Năm trước, Năm sau thì lấy lên mục tiêu doanh số giao cho Nhân viên tương ứng với thời gian chọn kỳ báo cáo tại phân hệ Mục tiêu/Mục tiêu doanh số.
 • Doanh số đơn hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số đề nghị ghi: Là tổng tiền của của đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên số
  • Tình trạng ghi doanh số là Đề nghị ghi/Đã ghi/Hủy doanh số/Từ chối ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số được ghi nhận: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Tình trạng ghi doanh số là Đã ghi
  • Ngày ghi số trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh thu bán hàng: Là tổng tiền của các đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện đơn hàng là Đơn vị tương ứng, đồng thời thuộc nhóm Cơ cấu tổ chức được chọn ở tham số (nếu có)
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Ngày ghi nhận doanh thu trong khoảng thời gian tham số
 • Doanh số còn phải thực hiện:
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số đề nghị ghi thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh số đề nghị ghi
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số được ghi nhận thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh số doanh số được ghi nhận
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh thu bán hàng thì: = Mục tiêu doanh số – Doanh thu tài chính
 • % HT mục tiêu:
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số đề nghị ghi thì: = Doanh số đề nghị ghi*100/Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh số được ghi nhận thì: = Doanh số được ghi nhận*100/Mục tiêu doanh số (%)
  • Nếu tham số phân tích theo chọn Doanh thu bán hàng thì = Doanh thu tài chính *100/Mục tiêu doanh số (%)

Lưu ý:

 • Click vào tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)
 • Click vào tên nhân viên để hiển thị đơn hàng của nhân viên tương ứng thỏa mãn điều kiện của tham số
Cập nhật 02/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?