1. Trang chủ
 2. Báo cáo phân tích thống kê số lượng khách hàng theo thị trường

Báo cáo phân tích thống kê số lượng khách hàng theo thị trường

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Quản lý, Giám đốc nắm được số lượng khách hàng trên các thị trường để đưa ra chính sách kinh doanh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Báo cáo phân tích thống kê số lượng khách hàng theo thị trường

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Thị trường:
  • Nếu trong tham số Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện không chọn thì hiển thị danh sách Tỉnh/Thành phố thuộc Quốc gia đã chọn và giá trị Không chọn (lấy lên các bản ghi không chọn Tỉnh/Thành phố).
  • Nếu trong tham số Tỉnh/Thành phố có chọn, Quận/Huyện không chọn thì hiển thị danh sách Quận/Huyện thuộc Tỉnh/Thành phố đã chọn và giá trị Không chọn (lấy lên các bản ghi có Tỉnh/Thành phố là giá trị được chọn, không chọn Quận/Huyện).
  • Nếu trong tham số Tỉnh/Thành phố có chọn, Quận/Huyện có chọn thì hiển thị danh sách Phường/Xã thuộc Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện đã chọn và giá trị Không chọn (lấy lên các bản ghi có Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện là giá trị được chọn, không chọn Phường/Xã).
 • Tổng SL khách hàng: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
  • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Tạo mới trong kỳ: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
  • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
  • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
 • Tổng đã bán:

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Cơ hội thì lấy lên tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng, loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Đơn hàng thì lấy lên tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Đơn hàng có bố cục là Mẫu tiêu chuẩn, loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Đơn hàng cha thì lấy lên tổng số lượng khác hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Đơn hàng có bố cục là Đơn hàng cha, loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con
 • Bán được trong kỳ:

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Cơ hội thì lấy lên tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng và loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con, ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Đơn hàng thì lấy lên tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Đơn hàng có bố cục là Mẫu tiêu chuẩn, loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con, ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

– Nếu tham số Phân tích theo chọn Đơn hàng cha thì lấy lên tổng số lượng khác hàng thỏa mãn điều kiện:

 • Có Chủ sở hữu/Đơn vị thỏa mãn điều kiện tham số
 • Có Địa chỉ hóa đơn tương ứng với thị trường của dòng
 • Có phát sinh Đơn hàng có bố cục là Đơn hàng cha, loại hàng hóa là loại hàng hóa được chọn ở tham số và cấp con, ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
Cập nhật 04/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?