1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD”

Báo cáo “Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban lãnh đạo, Quản lý thống kê được số lượng khách hàng mới, khách hàng đã mua hàng theo NVKD và thị trường để nhanh chóng nắm bắt tình hình tìm kiếm khách hàng, tình hình bán hàng của NVKD

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Khách hàng/Phân tích số lượng khách hàng theo đơn vị/NVKD.

Bước 2: Nhấn biểu tượng để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức không phải cấp thấp nhất, không chọn Xem chi tiết theo Nhân viên)

Màn hình báo cáo
 • Đơn vị: Hiển thị danh sách các đơn vị cấp dưới gần nhất của đơn vị được chọn ở tham số
 • Tổng SL khách hàng: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
 • Tạo mới trong kỳ: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
  • Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
 • Tổng đã bán:
 • Phân tích theo Cơ hội
 • Phân tích theo Đơn hàng
 • Phân tích theo Đơn hàng cha

Tổng đã bán là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

 • Bán được trong kỳ:
 • Phân tích theo Cơ hội
 • Phân tích theo Đơn hàng
 • Phân tích theo Đơn hàng cha

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

Màn hình báo cáo
 • Nhân viên: Hiển thị danh sách nhân viên có trong trường Chủ sở hữu của khách hàng có Đơn vị là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
 • Tổng SL khách hàng: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
  • Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
 • Tạo mới trong kỳ: là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
  • Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
  • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
  • Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
 • Tổng đã bán:
 • Phân tích theo Cơ hội
 • Phân tích theo Đơn hàng
 • Phân tích theo Đơn hàng cha

Tổng đã bán là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

 • Bán được trong kỳ:
 • Phân tích theo Cơ hội
 • Phân tích theo Đơn hàng
 • Phân tích theo Đơn hàng cha

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có Cơ hội có giai đoạn là Kết thúc thắng
– Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng không là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Bán được trong kỳ là tổng số lượng khách hàng thỏa mãn điều kiện:
– Đơn vị là Đơn vị của dòng và cấp con
– Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng của dòng
– Địa chỉ (Hóa đơn) tương ứng được chọn trong tham số
– Có phát sinh đơn hàng là đơn hàng cha
– Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

Cập nhật 22/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận