1. Trang chủ
 2. Báo cáo Phân tích nguồn gốc cơ hội theo Đơn vị/Nhân viên kinh doanh

Báo cáo Phân tích nguồn gốc cơ hội theo Đơn vị/Nhân viên kinh doanh

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý biết được số lượng và doanh số cơ hội của Đơn vị/Nhân viên kinh doanh mình quản lý theo nguồn gốc.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, người dùng thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS CRM, vào phân hệ Báo cáo\Tất cả báo cáo\Phân tích nguồn gốc cơ hội theo Đơn vị/Nhân viên kinh doanh

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, địa bàn… cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình tổng quan của báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Trường hợp 1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

 • Đơn vị: Hiển thị danh sách mã đơn vị của các đơn vị cấp dưới gần nhất
 • Nguồn gốc: Hiển thị các nguồn gốc của cơ hội được chia theo từng nhóm. Mỗi nguồn gốc bao gồm 3 thông tin:
 • SL cơ hội: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số
 • SL thắng: Hiển thị số lượng và tỷ lệ của các cơ hội, trong đó:
 • Số lượng: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Số lượng thắng*100/Số lượng cơ hội (%)
 • DS thắng: Là tổng tiền của cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số

Trường hợp 2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất)

 • Nhân viên: Hiển thị danh sách mã nhân viên của các người dùng có trong trường Người thực hiện của các Đơn hàng có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
 • Nguồn gốc: Hiển thị các nguồn gốc của cơ hội được chia theo từng nhóm. Mỗi nguồn gốc bao gồm 3 thông tin:
 • SL cơ hội: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số
 • SL thắng: Hiển thị số lượng và tỷ lệ của các cơ hội, trong đó:
 • Số lượng: Là tổng số lượng cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số
 • Tỷ lệ = Số lượng thắng*100/Số lượng cơ hội (%)
 • DS thắng: Là tổng tiền của cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên
  • Nguồn gốc của cơ hội là Nguồn gốc tương ứng
  • Giai đoạn của cơ hội là giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thành công
  • Ngày tạo hoặc ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Địa bàn (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Phường Xã), Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng, Phân tích theo ngày được chọn trong tham số

Lưu ý: Click vào tên đơn vị để chọn đơn vị cấp dưới (cấp thấp nhất tương ứng là nhân viên)

Cập nhật 24/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng