1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích lý do hủy ao cơ hội”

Báo cáo “Phân tích lý do hủy ao cơ hội”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Giám đốc, Quản lý thống kê được số lượng ao cơ hội bị hủy theo từng lý do. Từ đó nắm được Ao cơ hội hủy nhiều do lý do nào để có điều chỉnh phù hợp.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích lý do hủy ao cơ hội

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian, loại hàng hóa, nguồn gốc cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

TH1: Xem báo cáo theo Đơn vị (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp không phải thấp nhất)

 • Đơn vị: Hiển thị danh sách đơn vị cấp dưới gần nhất của Đơn vị được chọn ở tham số
 • Tổng SL ao cơ hội bị hủy: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện ao cơ hội là Đơn vị tương ứng của dòng và cấp con
  • Ngày tạo trong khoảng thời gian tham số
  • Ao cơ hội có tình trạng là Không phải ao cơ hội
  • Loại hàng hóa, nguồn gốc tương ứng được chọn trong tham số
 • Các cột Lý do hủy ao cơ hội: lấy lên các lý do hủy ao cơ hội. Số liệu của cột là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Tổng SL ao cơ hội bị hủy nhưng bổ sung thêm điều kiện:
  • Lý do hủy ao cơ hội tương ứng của cột

TH2: Xem báo cáo chi tiết theo Nhân viên (Tham số chọn Đơn vị là cơ cấu tổ chức cấp thấp nhất hoặc chọn Xem chi tiết theo nhân viên)

 • Nhân viên: Hiển thị lên nhân viên có Chủ sở hữu của các Ao cơ hội có Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn và cấp con.
 • Tổng SL ao cơ hội bị hủy: là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện ao cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Chủ sở hữu là Nhân viên tương ứng
  • Ao cơ hội có tình trạng là Không phải ao cơ hội
  • Loại hàng hóa, nguồn gốc tương ứng được chọn trong tham số
 • Các cột Lý do hủy ao cơ hội: lấy lên các lý do hủy ao cơ hội. Số liệu của cột là tổng số lượng ao cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Tổng SL ao cơ hội bị hủy nhưng bổ sung thêm điều kiện:
  • Lý do hủy ao cơ hội tương ứng của cột

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

 • Các thành phần của biểu đồ tương ứng với cột Loại lý do hủy ao cơ hội trong bảng báo cáo
 • Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tổng của mỗi cột lý do hủy ao cơ hội *100 / Tổng số Tổng SL ao cơ hội bị hủy
Cập nhật 11/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?