1. Trang chủ
 2. Báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng

Báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý và Nhân viên kinh doanh nắm được thông tin thắng cơ hội; từ đó thống kê được tỷ lệ doanh số (số lượng) theo các lý do thắng của cơ hội để điều chỉnh các hình thức tiếp cận tiềm năng, phát huy lý do thắng.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS CRM, vào phân hệ Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Phân tích lý do cơ hội thắng, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

Báo cáo hiển thị biểu đồ tròn có Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ Doanh số/Số lượng tương ứng

 • Lý do cơ hội thắng: hiển thị các lý do thắng của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Loại hàng hóa, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
  • Phân tích theo cơ hội kết thúc thắng
 • Doanh số: là tổng Số tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tương ứng cột Lý do cơ hội thắng
 • Tỷ lệ doanh số = Doanh số của dòng *100 / Tổng doanh số (%)
 • Số lượng: là tổng số bản ghi cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Lý do cơ hội thắng/thua
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng của dòng * 100/ Tổng số lượng (%)

Lưu ý: Nhấn biểu tượng   để chuyển đến chi tiết báo cáo “Phân tích lý do cơ hội thắng – thua”

Cập nhật 24/02/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng