1. Trang chủ
 2. Báo cáo phân tích lý do cơ hội thắng – thua

Báo cáo phân tích lý do cơ hội thắng – thua

1. Mục đích của báo cáo

Giúp Ban Lãnh đạo, Quản lý và NVKD nắm được thông tin thắng/thua cơ hội; từ đó thống kê được tỷ lệ doanh số (số lượng) theo các lý do thắng/thua của cơ hội để điều chỉnh các hình thức tiếp cận tiềm năng, phát huy lý do thắng và cải thiện lý do thua nhằm cải thiện tình hình kinh doanh.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Tất cả báo cáo/Phân tích lý do cơ hội thắng – thua

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian cần xem, nhấn Áp dụng

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

1. Báo cáo dạng bảng

Bảng báo cáo
 • Lý do cơ hội thắng/thua: hiển thị danh sách các lý do thắng/thua của các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị tương ứng
  • Người thực hiện là Nhân viên tương ứng (Nếu tham số Nhân viên không chọn thì không tính điều kiện này)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc nằm trong khoảng thời gian tham số
  • Loại hàng hóa, Loại cơ hội, Chiến dịch, Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
  • Phân tích theo kết thúc thắng/kết thúc thua được chọn trong tham số
  • Nguồn gốc cơ hội được chọn trong tham số

Lưu ý: Nếu Cơ hội không chọn lý do thắng/thua thì hiển thị là Lý do khác.

 • Doanh số: là tổng Số tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các cơ hội thỏa mãn điều kiện tương ứng cột Lý do cơ hội thắng/thua
 • Tỷ lệ doanh số = Doanh số của dòng *100 / Tổng doanh số (%)
 • Số lượng: là tổng số bản ghi cơ hội thỏa mãn điều kiện tương tự cột Lý do cơ hội thắng/thua
 • Tỷ lệ số lượng = Số lượng của dòng * 100/ Tổng số lượng (%)

2. Báo cáo dạng biểu đồ tròn

Biểu đồ báo cáo

Tỷ lệ từng thành phần trong biểu đồ = Tỷ lệ Doanh số/Số lượng tương ứng

Cập nhật 26/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?