1. Trang chủ
 2. Báo cáo “Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại”

Báo cáo “Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại”

1. Mục đích của báo cáo

Hàng tháng, Ban Giám đốc, Quản lý sẽ đưa ra các chương trình khuyến mại (CTKM) để NVKD bán được nhiều hàng hóa hơn, giúp thúc đẩy doanh số. Đến cuối tháng, Quản lý dựa trên tình hình bán hàng của NVKD để đánh giá hiệu quả các CTKM đã triển khai.

Báo cáo “Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại” giúp thống kê số lượng khách hàng, đơn hàng phát sinh, doanh số đạt được trong thời gian triển khai CTKM để đánh giá hiệu quả khuyến mại, đưa ra điều chỉnh kinh doanh kịp thời.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào AMIS Bán hàng, vào Báo cáo/Chương trình khuyến mại/Phân tích hiệu quả chương trình khuyến mại

Bước 2: Chọn tham số báo cáo theo đơn vị, thời gian … cần xem, nhấn Áp dụng

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

 • Mã CTKM: Hiển thị danh sách mã các CTKM có trong cột CTKM của bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đã ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy lên các Đơn hàng không là Đơn hàng cha; Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy lên các Đơn hàng là Đơn hàng cha
 • Chương trình khuyến mại: Hiển thị tên CTKM tương ứng với mã CTKM của dòng
 • SL khách hàng: là tổng số lượng Khách hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đã ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy lên các Đơn hàng không là Đơn hàng cha; Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy lên các Đơn hàng là Đơn hàng cha
  • Bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng có chứa các hàng hóa được áp dụng CTKM tương ứng của dòng
 • SL đơn hàng: là tổng số lượng Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con
  • Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số
  • Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đã ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số
  • Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy lên các Đơn hàng không là Đơn hàng cha; Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy lên các Đơn hàng là Đơn hàng cha
  • Bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng có chứa các hàng hóa được áp dụng CTKM tương ứng của dòng
 • Doanh số:

– Nếu Loại KM của dòng là Đơn hàng – Đạt giá trị – Chiết khấu % hoặc Đơn hàng – Đạt giá trị Chiết khấu tiền hoặc Đơn hàng – Đạt giá trị – Tặng hàng thì lấy lên tổng Giá trị đơn hàng của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con

+ Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

+ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đã ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số

+ Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy lên các Đơn hàng không là Đơn hàng cha; Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy lên các Đơn hàng là Đơn hàng cha

+ Bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng có chứa các hàng hóa được áp dụng CTKM tương ứng của dòng

– Nếu Loại KM của dòng là các Loại KM còn lại thì lấy lên tổng Tổng tiền trong bảng thông tin hàng hóa của các Đơn hàng thỏa mãn điều kiện:

+ Đơn vị thực hiện là Đơn vị được chọn ở tham số và cấp con

+ Ngày ghi sổ trong khoảng thời gian tham số

+ Nếu tham số chọn Phân tích theo Đơn hàng đã ghi thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đã ghi; Nếu tham số chọn Phân tích theo Tất cả đơn hàng thì Tình trạng ghi DS của đơn hàng là Đề nghị ghi/Đã ghi/Từ chối ghi/Hủy doanh số

+ Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng thì lấy lên các Đơn hàng không là Đơn hàng cha; Nếu tham số chọn Thống kê theo Đơn hàng cha thì lấy lên các Đơn hàng là Đơn hàng cha

+ Bảng thông tin hàng hóa của Đơn hàng có chứa các hàng hóa được áp dụng CTKM tương ứng của dòng

 • Loại KM: là loại KM tương ứng với CTKM của dòng
Cập nhật 14/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Để lại bình luận