1. Trang chủ
  2. Báo cáo “Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn”

Báo cáo “Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn”

1. Mục đích của báo cáo

Giúp NVKD theo dõi số lượng, doanh số của các cơ hội theo giai đoạn; đồng thời biết được tổng quan về tỷ lệ giá trị giữa cơ hội. Từ đó nắm được tình hình chăm sóc cơ hội theo từng giai đoạn, đánh giá được tình hình bán hàng và có giải pháp xử lý phù hợp.

2. Thao tác với báo cáo

Để xem báo cáo này, anh/chị thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Trên giao diện AMIS Bán hàng, vào Bàn làm việc.

Bước 2: Tại báo cáo Phân tích giá trị cơ hội theo giai đoạn, nhấn biểu tượng  để chọn tham số báo cáo theo quy trình bán hàng, thời gian cần xem. Sau đó nhấn Áp dụng.

Phần mềm hiển thị các dữ liệu đáp ứng tham số báo cáo:

Màn hình báo cáo

Cách thức lấy số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo:

  • Giai đoạn: Hiển thị các giai đoạn của Cơ hội được thiết lập theo Quy trình bán hàng trừ giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại. Xem thiết lập Quy trình bán hàng tại đây.
  • Giá trị = Giá trị của giai đoạn liền dưới + Giá trị các cơ hội thỏa mãn điều kiện:
  • Đơn vị thực hiện cơ hội là Đơn vị được chọn và cấp con
  • Người thực hiện cơ hội là người dùng
  • Lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn tương ứng của dòng (Nếu lịch sử giai đoạn gần nhất là Giai đoạn có loại dự báo Kết thúc thất bại thì lịch sử giai đoạn gần tiếp theo là Giai đoạn tương ứng của dòng)
  • Ngày kỳ vọng/kết thúc trong khoảng thời gian tham số
  • Quy trình bán hàng được chọn trong tham số
  • Tỷ lệ giá trị (%) = Giá trị của giai đoạn này * 100 / Giá trị của giai đoạn liền trên

(Trong đó giai đoạn đầu tiên không hiển thị tỷ lệ)

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?